ಮೊದಲನೆಯದು ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬೇಕು!

439 ಮೊದಲನೆಯದು ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬೇಕುನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಬಹುದು: "ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗರು ಕೊನೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರು ಮೊದಲಿಗರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 19,30).

ಸಮಾಜದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಲು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಯಹೂದಿಗಳು ಬೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಹೇಗಾದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ರಬ್ಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಣಿಯ ಮೇಲಿನ "ಮೊದಲ" ದಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು: “ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಂ, ಐಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಕಡಿಯುವುದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ! ಮತ್ತು ಅವರು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ, ಉತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಗೋ, ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರುವ ಕೊನೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯವರು ಕೊನೆಯವರು” (ಲೂಕ 13:28-30 SLT).

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಮೇರಿ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು: "ಅವನು ಪ್ರಬಲವಾದ ತೋಳಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು; ಯಾರ ಆತ್ಮವು ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಾಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರರನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದನು" (ಲೂಕ 1,51-52 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ). ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಇದೆ, ಅಹಂಕಾರವು ಪಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ (ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು 6,16-19)

ಚರ್ಚ್ನ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಪಾಲ್ "ಮೊದಲನೆಯವರಲ್ಲಿ" ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಂಶಾವಳಿಯ ಸವಲತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಮನ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರು. "ನಾನು ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕುಲದವರು, ಹೀಬ್ರೂಗಳ ಹೀಬ್ರೂ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫರಿಸಾಯರು" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 3,5).

ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ದೂರವಿಡುತ್ತೇನೆ ... ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ; ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಬಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,19 ಮತ್ತು 27).

ಪೌಲನು ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ "ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಜನ್ಮ" ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, 500 ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳಿವು? ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?

ದೇವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದನು. ಏಸಾವನು ಮೊದಲನೆಯವನು, ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇಶ್ಮಾಯೆಲ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ, ಆದರೆ ಐಸಾಕ್‌ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಎಫ್ರಾಯೀಮನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು ಹೊರತು ಮನಸ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮೊದಲ ರಾಜ ಸೌಲನು ಜನರನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲನಾದನು. ದೇವರು ಜೆಸ್ಸಿಯ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸಿದನು. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಿರಿಯವನಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, "ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ" ಅನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಹೋದರರ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧಕರ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಲು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂನ 23 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಿನಗಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಪುರುಷರು ಅವರನ್ನು ರಬ್ಬಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. "ಜೆರುಸಲೇಮ್, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ... ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ; ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಜನವಾಗುವುದು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 23,37-38)

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು: "ಅವನು ಪ್ರಬಲರನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಕೆಳಮಟ್ಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ?" ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ! ಅಹಂಕಾರವು ಸೈತಾನನ ಅವನತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯರು ದೆವ್ವಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಬೆಲ್ಜೆಬೂಬನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: “ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” (ಮತ್ತಾಯ 12,32).

ಇದು ಫರಿಸಾಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ದೂರ ಸರಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಅವರು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಾಪವೇ? ಕ್ಷಮೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅವಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕಠಿಣ ಹೃದಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಇದ್ದವು. ನಿಕೋಡೆಮಸ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು, ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು, ಆದರೆ ಸನ್ಹೆಡ್ರಿನ್, ಸನ್ಹೆಡ್ರಿನ್ (ಜಾನ್) ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದನು. 3,1) ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ನಂತರ ಅರಿಮಿಟಿಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದನು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದೆಂದು ಗಮಾಲಿಯೇಲನು ಫರಿಸಾಯರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 5,34).

ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಪ್ರಕಟನೆ 20,11 ರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು "ಸತ್ತವರ ಉಳಿದವರನ್ನು" ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಜದ "ಮೊದಲ", ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸು, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರೆಂದು ನೋಡಬಹುದು? ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ "ಚಿಹ್ನೆ" ಆಗಿದೆ!

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿರದ ಜನರು ಈಗ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ.3,29) ಹೆಚ್ಚು ಅವಮಾನಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು?

ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ "ಎಲುಬುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ" ಇದೆ. ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಭಯಾನಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಒಣ ಮೂಳೆಗಳು "ಗದ್ದಲದ ಶಬ್ದ" ದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜನರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮನೆತನ (ಫರಿಸಾಯರು ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಂದು ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 'ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮನೆತನವಾಗಿದೆ. ಇಗೋ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ" (ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ 37,11) ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: 'ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜನರೇ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ ನಾನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವಿರಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ" (ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ 37,12-14)

ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರುವ ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರು ಏಕೆ ಕೊನೆಯವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವನು ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ? ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ - ಮೊದಲನೆಯದು ಕೊನೆಯವರಂತೆ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಚ್ .ೆಯನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು.

ಹಿಲರಿ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮೊದಲನೆಯದು ಕೊನೆಯದಾಗಿರಬೇಕು!