ವಿರೋಧಾಭಾಸ

ನಂಬಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ (ಅಥವಾ ದೈವಭಕ್ತಿ) ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಲ್ಲಿ 1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,16 ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ: ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ವೈಭವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿರೋಧಾಭಾಸ (= ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿರೋಧಾಭಾಸ) ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸ - ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾನೆ - ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿದೆ: ಪಾಪರಹಿತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯೇಸುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪಾಪರಹಿತರು.

ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದನು 2. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,3-4: ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದವನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಮಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು:

 • ಯೇಸು ಹಸಿವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವನದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
 • ಯೇಸು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಜೀವಂತ ನೀರು.
 • ಜೀಸಸ್ ದಣಿದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.
 • ಯೇಸು ಸೀಸರ್‌ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಸರಿಯಾದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
 • ಯೇಸು ಅಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಯೇಸುವನ್ನು 30 ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಲಾಯಿತು, ಆದರೂ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದನು.
 • ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ವಧೆ ಮಾಡುವವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
 • ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ಸಹ, ಜೀವನವು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿದೆ:

 • ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
 • ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
 • ಯೇಸುವಿನ ನೊಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.
 • ನಾವು ವಿನಮ್ರರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತೇವೆ.
 • ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾದಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
 • ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾದಾಗ ನಾವು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ.
 • ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಪಾಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,912 : ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ಕಣ್ಣೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ದೈವತ್ವದ ಆಳವನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೇವರೆಂದು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ - ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಮಗನ ಮೂಲಕ, ನಾವು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಾಕ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ವಿರೋಧಾಭಾಸ