ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ

491 ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯಾಕ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಕೆನ್ನೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತನಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವಳು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಜ್ಯಾಕ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ದಯೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಸೋಟ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಲೇಖಕ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿ ಸೆರ್ವಾಂಟೆಸ್, "ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕರುಣೆಯು ಅವನ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೇಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಉಡುಗೊರೆ. ನಾವು ಅವನ ಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ: "ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ" ತಿನ್ನುವೆ.

“ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಆತನು ತನ್ನ ಭಯಪಡುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಡುವಂತೆ ಕರ್ತನು ತನಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; ನಾವು ಧೂಳು ಎಂದು ಆತನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ" (ಕೀರ್ತನೆ 103,10-14)

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಎಲಿಜಾ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕ್ರಿಟ್ ತೊರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ದೇವರು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು (2. ರಾಜರು 17,1-4). ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆದನು: "ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 4,19) ಅದು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದನು:

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ; ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಏನು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣ, ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ದೇಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲವೇ? ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ; ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವವರಲ್ಲವೇ? (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6,25-26)

ಎಲೀಷನಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸಹ ತೋರಿಸಿದನು. ರಾಜ ಬೆನ್-ಹದಾದ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿರಿಯಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನ್ಯವು ಅವನ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ಯಾರು?" ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು, ಒಬ್ಬನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು, "ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಪ್ರವಾದಿ ಎಲೀಷನು, ರಾಜನಿಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ." ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಬೆನ್-ಹದಾದ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎಲೀಷನ ತವರು ದೋಟಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? "ಹೆಲ್, ಕಿಂಗ್ ಬೆನ್-ಹದಾದ್! ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ?" ರಾಜನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು, "ನಾವು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲೀಷನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದೇವೆ." ಅವನು ದೋಟಾನ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಪ್ರವಾದಿಯ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿತು. ಎಲೀಷನ ಕಿರಿಯ ಸೇವಕನು ನೀರು ತರಲು ಹೋದನು ಮತ್ತು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಕರ್ತನೇ, ಸಿರಿಯಾದ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಾವೇನು ​​ಮಾಡೋಣ?" ಎಲೀಷನು, "ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ." “ಅದ್ಭುತ, ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚನೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಯುವಕ ಯೋಚಿಸಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, "ಕರ್ತನೇ, ಅವನು ನೋಡುವಂತೆ ಯುವಕನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದ ಸೈನ್ಯವು ಭಗವಂತನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಥಗಳ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ (2. ರಾಜ 6,8-17)

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂದೇಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೀಗಿದೆ: ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹತಾಶೆಯ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಆತನು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅವನನ್ನು ನಂಬೋಣ!

ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ