ನಮ್ಮ ಸಮಂಜಸ ಪೂಜೆ

368 ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸೇವೆ“ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆರಾಧನೆ” (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿಂ2,1) ಇದು ಈ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಪದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಎ ಹೆಚ್ಚು ತಾರ್ಕಿಕ. ಈ ಪದವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ "ತರ್ಕ" ದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ತಾರ್ಕಿಕ, ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾನವ ತರ್ಕದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೇವರ ತರ್ಕವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ? ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯು ಅವನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಾಲ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ. ಅವಿವೇಕದ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ದೇವರ ಮಗನ ಜೀವಂತ ಪೂಜೆ

ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಆತನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ, ಯೇಸು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದನು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ನಿಜವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯೇಸು ಹಸಿದವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು ಯೇಸು ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಾಮದಿಂದ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆತನು ದೇವರನ್ನು, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಈ ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯು ಅವನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದುಃಖದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅವನ ನೋವನ್ನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

1 ಕೊರಿಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ "ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ"5,23 ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ!

ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವು, ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಅವನ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಜೀವನವು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ “ದೇವರ ಮಗನ ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆ” ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ತಂದೆಯೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲಿತವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,25).

ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮಗೆ ಇಚ್ ness ೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ, ಅವರ ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರಾಧನೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ತಂದೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲನು. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಗಾಳಿಯ ಪಿಸುಮಾತು ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯಂತೆ, ನೀವು ಅವನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ನಾನು

ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಳಪು ಕೊಡದೆ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು. ಚಿಕ್ಕದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು. ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್‌ನಂತೆ ಒಬ್ಬರು 2,1 ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆತನ ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಧ್ವನಿಗೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ನಾನು ನಂತರ ಅವನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ದುಂಡಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮುಗ್ಧ ಮಗನ ಹಂದಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ:

ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಥವಾ ಖಂಡನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಆದರೆ ಮೇಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ.

ಯಾವುದೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ! ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನನ್ನೆದುರು ಹಿಡಿದಾಗ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದನು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದನು. ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳು. ನಾನು ಅಂತಹದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದವರು. ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ಹೆಚ್ಚೂ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ನಂತರ, ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ನನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಗದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೆಲಸ-ಸಂಬಂಧಿತ ಆನಂದದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೆ! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ "ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು" ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1) ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವದನ್ನು ಮಾಡಲು ತರುತ್ತಾನೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆ

ಇದನ್ನು ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲ್ 12 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುರ್ತು.

“ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆರಾಧನೆ” (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿಂ2,1).

ಈ ಪದ್ಯವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ತಾರ್ಕಿಕ - ಬೇಷರತ್ತಾದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕರುಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅನರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಉಡುಗೊರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ, ಅವನ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರಾಧನಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷಾದಕರ ಸತ್ಯ. ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನ.

ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಬಹುದು. ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ?

ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ? ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ:

"ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 12,2).

ನಾನು ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಮರಣದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಈಗ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವದನ್ನು ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಸಮಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೈಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.

«ಸಂತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ" (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿ2,13).

ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ - ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು! ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಮಾನವ ತರ್ಕದಿಂದ ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ, ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ನಾನು ನನ್ನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರಾಧನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅವನು ಬೆವರು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ರಕ್ತದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. The ಸಂತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. » ಇದು ಸುಲಭವಾದ, ನಿರಾತಂಕದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನಾ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಇತರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.

ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದನು:

"ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು" (ಲೂಕ 2 ಕೊರಿ2,40).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತಿಥ್ಯ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರಾಧನೆಯು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರಯಾಸಕರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮನ್ನರು 1 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.2,12 ಎಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ:

"ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ" (ರೋಮನ್ನರು 12,17-18)

ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಿನ್‌ಪ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ! ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಯಿಸುವಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಮುಖ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. - «ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ! » ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ,

ಅಂತಿಮವಾಗಿ:

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಆರಾಧನೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಚ್ to ೆಯಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೇಸು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಯೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ. ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ತರ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಂಜಸವಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನಮ್ಮ ಸಮಂಜಸ ಪೂಜೆ