ಇದು ಜೀವನದ ವಾಸನೆ

700 ಇದು ಜೀವನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ? ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಭರವಸೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದನ್ನು "ಸತ್ಯ" (ಸತ್ಯ), ಇನ್ನೊಂದು "ಲವ್ ಯು" (ಲವ್ ಯು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಒಬ್ಸೆಷನ್" (ಉತ್ಸಾಹ) ಅಥವಾ "ಲಾ ವೈ ಎಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲೆ" (ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್) ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪರಿಮಳಗಳು, ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪರಿಮಳಗಳು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಪರಿಮಳಗಳು ಇವೆ.

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಘಟನೆಯು ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು "ಲೈಫ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ವಾಸನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಸನೆಗಳು ಇದ್ದವು.

ಕೊಳೆಯುವ ವಾಸನೆ

ನಾನು ಹಳೆಯ, ಗಾಢವಾದ, ಅಷ್ಟೇನೂ ಬಳಸದ ಕಮಾನಿನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಡಿದಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಇಳಿಯುವುದು ನನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸಿ ಮರ, ಅಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆರುಸಲೆಮ್ನ ದ್ವಾರಗಳ ಹೊರಗೆ ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಕೇವಲ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಳಕು, ಬೆವರು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ವಾಸನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾವು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಮಾಧಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆಯು ತುಂಬಾ ಅಹಿತಕರವಾಗಿತ್ತು. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೃತ ಸ್ನೇಹಿತನ ದೇಹವನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ

ನಾನು ಬೆಥನಿಯಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇರಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಳು: "ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇರಿ ಶುದ್ಧವಾದ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೊನಚಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿದಳು; ಮತ್ತು ಮನೆಯು ಎಣ್ಣೆಯ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು" (ಜಾನ್ 12,3).

ಯೇಸು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೇಸು ಅವಳ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಮೇರಿ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯ ದಿನದಂದು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಳು: “ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದು ”(ಮತ್ತಾಯ 2).6,12-13)

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಅಂದರೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತ. ಆತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ವಸಂತ ಗಾಳಿ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸಂತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉದ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಳೆ, ತಾಜಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳದಂತೆ ವಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಸಂತ! ಇದು ಹೊಸ ಜೀವನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಿಂದ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ಉರುಳಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಈಗಾಗಲೇ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಕೋಣೆಗೆ ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಸಮಾಧಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು: "ನೀವು ಸತ್ತವರ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಏಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ? ಅವನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ" (ಲೂಕ 24,5-6)

ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ! ಯೇಸು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ! ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ! ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸಾಯುವ ಮತ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜದಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಬೀಜದಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಅದು ಹೂವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೀಜ, ಅಂದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಅದು ನೆಲದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತ್ತು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವನು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸುಗಂಧದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,14 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ರೋಮನ್ನರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷದ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲಿ. ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ಪರಿಮಳದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಜನರಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಥಗಳು ಬಂದವು, ನಂತರ ರೋಮನ್ ಹದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈನಿಕರು. ಅನೇಕರು ತಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ

ತನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಮರಣ, ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಹೀನಗೊಳಿಸಿದನು. ಮರಣವು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದನು. ಈಗ ಅವರು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯವರು ಆ ಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು, ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡವರು ಭೇಟಿಯಾದ 500 ಜನರ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಧೈರ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ?

ಯೇಸು ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಪರಿಮಳದಂತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡಿ

ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರವಾನಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು: "ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು" (ಲೂಕ 24,9) ನಂತರ, ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸುವಾಸನೆಯು ಹರಡಿತು. ಅದೇ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜುದೇಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ - ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ.

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಆಸ್ತಿ

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ತಿ ಏನು? ಸುಗಂಧವು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ವಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತರ ಧೂಪದ್ರವ್ಯ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸುಗಂಧವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿರಿ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೀವನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ದ್ವಿಗುಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: "ಹೌದು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇರುವವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ; ಅವರಿಗೆ ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,15-16 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಒಂದೇ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಜೀವನ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಪರಿಮಳವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಸನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಮಳವು "ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಪರಿಮಳವಾಗಿದೆ." ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸ್ವತಃ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಸುಗಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವು ತನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32.000 ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವೇ? ಯೇಸುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಭೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವೂ ಆಗಿದೆಯೇ? ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು "ಜೀವನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವನದ ಪರಿಮಳವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ!

ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೌರ್ ಅವರಿಂದ