ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ

ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರಂತೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ - ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಿಸುವುದು ದೇವರ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧದಂತೆಯೇ ಪಾಪವಾಗಿದೆ (ಹೀಬ್ರೂಗಳು 10,29) ದೂಷಣೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಣೆ, ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಪಾಪ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,32) ಇದರರ್ಥ ಆತ್ಮವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ದೇವರಂತೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ (ಹೀಬ್ರೂ 9,14) ದೇವರಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 139,7-9). ದೇವರಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,10-11; ಜಾನ್ 14,26) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ (ಜಾಬ್ 33,4; ಕೀರ್ತನೆ 104,30) ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,28; ರೋಮನ್ನರು 15,18-19) ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಒಂದೇ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಮಾನಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,4-6). ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13,14) ಪೀಟರ್ ವಿಭಿನ್ನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,2) ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಏಕತೆಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸೂತ್ರವು ಅಂತಹ ಏಕತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ತಂದೆ, ಮತ್ತು ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28:19). ಮೂವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಜೀವಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನನಿಯಸ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 5: 3-4). ಅನನಿಯಸ್ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಾನವರು ನಿರಾಕಾರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರ ಮಂದಿರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,16), ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6,19) ನಾವು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಂದೇ: "ಈಗ ಅವರು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಾ ಉಪವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಬಾರ್ನಬ ಮತ್ತು ಸೌಲರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1.3,2), ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" (ಹೀಬ್ರೂ 3,7-11) ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 3,16-17). ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ (ಜಾನ್ 1:12), ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ (ಜಾನ್) ಜನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 3,5) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2:22; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,24; 4,13) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,11; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,16) - ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ

 • ಮಾನವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:
 • ಆತ್ಮವು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,11; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,16)
 • ಆತ್ಮವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 4,1; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 3,7)
 • ಆತ್ಮವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ನಾನು" ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 10,20;13,2)
 • ಆತ್ಮವನ್ನು ದೂಷಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಲೋಭಿಸಬಹುದು, ಶೋಕಿಸಬಹುದು, ಅವಮಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೂಷಿಸಬಹುದು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 5,3; 9; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,30; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 10,29; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,31)
 • ಆತ್ಮವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,14; 26; ಕಾಯಿದೆಗಳು 13,2;20,28)

ರೋಮನ್ನರು 8,27 ಮನಸ್ಸಿನ ತಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ನಿರ್ಧಾರವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಕೊರಿ5,28) ಆತ್ಮವು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,11; 12,11) ಇದು ನಿರಾಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೀಟ್ ಎಂದು ಕರೆದನು - ಸಾಂತ್ವನಕಾರ, ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಮತ್ತು ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಂತ್ವನಕಾರನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ: ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ, ಜಗತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ" (ಜಾನ್ 14,16-17).

ಶಿಷ್ಯರ ಮೊದಲ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೇಸು. ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಖಂಡಿಸಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 14,26; 15,26; 16,8; 13-14). ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು. ಜಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೆಟೋಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಪುಂಸಕ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಜಾನ್ 1 ರಲ್ಲಿ6,14 ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಬ ನಪುಂಸಕ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ "ಅವನು" ಎಂಬ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಟಸ್ಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನು "ಅವನು" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಾಕರಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಹಾಯಕ.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹ

"ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ನ ಪಠ್ಯಗಳು ಆತನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಇತ್ತು (1. ಮೋಸ್ 1,2; ಕೆಲಸ 33,4;34,14) ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಗುಡಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬೆಜಲೇಲನನ್ನು ತುಂಬಿತು (2. ಮೋಸೆಸ್ 31,3-5). ಅವನು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು ಮತ್ತು 70 ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಬಂದನು (4. ಮೋಸ್ 11,25) ಅವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದನು, ಸಂಸೋನನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (5. ಮೋಸೆಸ್ 34,9; ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು[ಸ್ಪೇಸ್]]6,34; 14,6) ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು (1. ಸ್ಯಾಮ್ 10,6; 16,14) ಆತ್ಮವು ಡೇವಿಡ್‌ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು (1. Chr 28,12) ಆತ್ಮವು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು (4. ಮೋಸೆಸ್ 24,2; 2. ಕುಳಿತು 23,2; 1. Chr 12,18;2. Chr 15,1; 20,14; ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 11,5; ಜೆಕರಿಯಾ 7,12;2. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,21).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಜೆಕರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಯೋನ್ ಅವರಂತಹ ಜನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ (ಲೂಕ್ 1,41; 67; 2,25-32). ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ (ಲೂಕ 1,15) ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಜನರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಲ್ಯೂಕ್ 3,16).

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಯೇಸು

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳಗೂಡಿತ್ತು. ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕರೆದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1,20), ಅವನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ನಂತರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 3,16), ಅವನನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು (Lk4,1) ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಅವನನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು (ಲೂಕ 4,18) ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,28) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಮಾನವಕುಲದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು (ಇಬ್ರಿ9,14) ಮತ್ತು ಅದೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ರೋಮನ್ನರು 8,11).

ಹಿಂಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10,19-20). ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28,19) ಮತ್ತು ಮುಂದೆ, ಆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ಲೂಕ 11,13) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜನರು ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕು (ಜಾನ್ 3,5) ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರಿಂದಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (ಶ್ಲೋಕ 8).

ಯೇಸು ಸಹ ಕಲಿಸಿದನು: “ಯಾರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಜೀವಜಲದ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ" (ಜಾನ್ 7,37-39)

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆಂತರಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ.

ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ" (v. 39). ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ - ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 2,38-39). ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮವು ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು (ಜಾನ್ 14,16-18). ಈ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮವು ಯೇಸುವೇ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ (ಪದ್ಯ 18), ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ - ಯೇಸು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (ಜಾನ್ 15,26) ಯೇಸುವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಆತ್ಮವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು (ಜಾನ್ 14,26) ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೊದಲು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿತು (ಜಾನ್ 16,12-13)

ಆತ್ಮವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 15,26;16,24) ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆ ಬಯಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ (ಜಾನ್ 16,13) ಯೇಸು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು (ಜಾನ್ 16,7) ಆತ್ಮವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ (vv. 8-10). ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸದಾಚಾರದ ಮೂಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್

ಜೀಸಸ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು (ಮಾರ್ಕ್ 1,8) ಇದು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಆತ್ಮವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 2). ಇದು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಶ್ಲೋಕ 6). ಚರ್ಚ್ ಬೆಳೆದಂತೆ ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 10,44-46; 19,1-6), ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,13) ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,14) ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪವಾಡವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,18) ಆತ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಪಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಭೌತಿಕ ಪವಾಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ - ಭರವಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸೇವೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಉಪದೇಶ (ರೋಮನ್ನರು 15,13; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,9; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,7; 16-18; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,11; 28-29; 2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 1,7-8 ನೇ). ನಾವು ಈ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪವಾಡಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಚರ್ಚ್ ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯಿದೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಆತ್ಮವು ಜನರನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1,8) ಅವನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 4,8, 31; 6,10) ಅವರು ಫಿಲಿಪ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದರು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 8,29; 39) ಆತ್ಮವು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 9,31; 20,28). ಅವರು ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಯೋಕ್ ಚರ್ಚ್ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 10,19; 11,12; 13,2) ಅವರು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಮುಂಗಾಣಿದಾಗ ಅವರು ಅಗಾಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪೌಲನನ್ನು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 11,28; 13,9-10). ಅವನು ಪೌಲ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನಬರನ್ನು ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಕೊರಿ3,4; 16,6-7) ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಪೋಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 15,28) ಅವನು ಪೌಲನನ್ನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 20,22: 23-2; ಕೊರಿ.1,11) ಚರ್ಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಇಂದು ಚೇತನ

ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ:

 • ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 16,8; 3,5-6)
 • ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,10-13; ಜಾನ್ 14,16-17,26; ರೋಮನ್ನರು 8,14)
 • ನಾವು ಅವನನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆತ್ಮ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (Eph1,17; 2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 1,7)
 • ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 2,29; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,14)
 • ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮ5,5; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,9; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,22-23)
 • ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,13;ರೋಮನ್ನರು 8,14-16)

ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು (ಫಿಲ್3,3; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,6; ರೋಮನ್ನರು 7,6; 8,4-5). ನಾವು ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 6,8) ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಆತನು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,6) ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಂದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,18) ಆತನು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,26-27)

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವನು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ನಾಯಕರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,11), ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜನರು (ರೋಮನ್ನರು 12,6-8) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,4-11). ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (vv. 28-30). ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು - ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,7; 14,12) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಮುಖ್ಯ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,22-26). ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಮೊದಲ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,23; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,22; 5,5; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,13-14)

ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು. ದೇವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾಷಿಯನ್ಸ್ 5,25; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,30; 1. ಥೆಸ್ 5,19) ಆದುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳುವದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ.    

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ