ಜೀಸಸ್, ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ?

060 ಜೀಸಸ್ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ

ಮೋಕ್ಷವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುತ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಅಂತಹ ಜನರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಇದು ಇತರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ? ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಹೂದಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ತಾವು ಸರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಬಹುವಚನಕಾರರೂ ಸಹ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹುತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಮರಳುವಿಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಬಹುತ್ವವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣವು ಬಹುತ್ವವಾದಿಗಳು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂದೇಶವು ಸರಿಯಾದದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಂಬದಿರಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಂಬದಿರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬುವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನವರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ನಿಜವೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಂಬಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಯೇಸು.

ಬೈಬಲ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು / ಹಕ್ಕುಗಳು

ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಹೊರತು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,26-27) ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10,32-33). ಯೇಸು ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ತಂದೆಯು ಯಾರನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ಗೌರವಿಸದವನು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ”(ಜಾನ್ 5,22-23). ಯೇಸು ತಾನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಹಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 8,12  ಅವನು "ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು" ಮತ್ತು ಜಾನ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ4,6-7 ನಿಂತಿದೆ « [] ನಾನು ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ; ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನಿಂದ ನೀವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಜನರು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಯೇಸುವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಯಹೂದಿ ಆಡಳಿತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು: "ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿಲ್ಲ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 4,12).

ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1) ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ (ಪದ್ಯ 12). ಒಬ್ಬನೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,5) ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 4,10) ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,21) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,20-22). ಅನ್ಯಜನರ ನಡುವೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಪೌಲನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರ ಧರ್ಮವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಕೊರಿ4,15) ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ (ಹೀಬ್ರೂ 10,11) ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಮೋಕ್ಷದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸ್ವತಃ ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು. ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ (ಮತ್ತಾಯ 26,39) ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ-ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅನುಗ್ರಹದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಅನುಗ್ರಹ

ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಯುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಅವರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯು ಅನುಗ್ರಹದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವಿಯೆನ್ನಾವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,14; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2) ಅವರ ಮರಣವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪೆರುವಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ತ್ಯಾಗವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ: "ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,9) ಅವನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: “ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಾಶವಾಗದೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿ ”(ಜಾನ್. 3,16-17)

ಎದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಕೂಡ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಬಹುದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಬದುಕಿರುವ ಅಥವಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳ ಮರಣದ ನಂತರ. ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬಿಗಸ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅಥವಾ ಆತನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಜನರು ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ, ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸದುದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಪೆಯ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,21) ಜನರು ಶ್ರಮ, ಧ್ಯಾನ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಕರುಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನು. ಅವನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅನನ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ. ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ. ಅವನು ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ಧಾರಕ. ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದರೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಹರಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ. Dಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಜೀಸಸ್, ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ?