ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

483 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬುವವರು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ: ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! USA ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚಕ್ ಕಾಲ್ಸನ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ಕುರುಡನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ, ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಕುರುಡನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಲು ಇನ್ನೂ ಕರೆಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,4) ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. "ಮತ್ತು ಆತನು (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ) ನಿಮಗೆ ಹೃದಯದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆತನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ, ಆತನ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಮಹಿಮೆಯು ಸಂತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,18) ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಪವಾಡ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ, ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೊಂದಿಸಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇತರರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಊಹಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ? ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾಗಿ, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರಂತೆ ಮುಖ್ಯರು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಮಗನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ.

ಯೇಸು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇರಲಿಲ್ಲ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು, ಆ ಕಾಲದ ಯಹೂದಿಗಳು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದನು - ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 9,12) ಕಳೆದುಹೋದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹುಡುಕಲು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಇತರರು ಅನರ್ಹರು ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಹೂದಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಯೇಸುವನ್ನು "ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಕುಡುಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರರ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ" ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರು (ಲ್ಯೂಕ್ 7,34).

ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದನು, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದನು; ಅವನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದನು." ದೇವರು "ಜಗತ್ತನ್ನು" ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಜಾನ್ 3,16) ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲದು. ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು "ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬದವರಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೋಡುವ ಒಳನೋಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ - ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮಗನು ಘೋಷಿಸಿದನು, "ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು" (ಜಾನ್ 3,17) ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅವರು (ಇನ್ನೂ) ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ನಾಸ್ತಿಕರು ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಕ್ತರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ - ದೇವರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ಅವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಈ ಜನರು ದೇವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಿ.

ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ: "ಇದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 15,12) » ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ? ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ. ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅವನು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಜೀಸಸ್ ಸುಂಕದವರನ್ನು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯುವ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅವನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀಸಸ್ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು: "ತಂದೆಯೇ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!" (ಲೂಕ 23,34) ಜೀಸಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೀಸಸ್ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಈ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಅವರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಅನಾಥ ಮತ್ತು ದೂರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಈ ಸಹ ಮಾನವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು.

ಜೋಸೆಫ್ ಟ್ಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ