ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆಟ್ಸ್‌ನ ಕಥೆ

628 ಮೆಫಿ ಬಾಸ್ಚೆಟ್‌ಗಳ ಕಥೆಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಥೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ನಟನನ್ನು ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪುರಾತನವಾದ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅರಸನಾದ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಸತ್ತನು. ಸುದ್ದಿ ರಾಜಧಾನಿ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷದ ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್‌ನ ನರ್ಸ್ ಅವನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸ್ಲ್ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಬೀಳಲು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

« ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು; ಯಾಕಂದರೆ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಯೋನಾತಾನರ ಸುದ್ದಿಯು ಜೆಜ್ರೇಲಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಐದು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ದಾದಿಯು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಆತುರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಮೆಫಿ-ಬೋಶೆತ್" (2. ಸ್ಯಾಮ್ 4,4).
ನೆನಪಿಡಿ, ಅವನು ರಾಜಮನೆತನದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಯಾವುದೇ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಂತೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ನೋವಿನಿಂದ, ಅವರು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಂದವಾದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ನಾಟಕ.

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ

ಮೆಫಿ-ಬೋಶೆತ್ ಕಥೆಗೂ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವನಂತೆ, ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿಯದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ: "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1) ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ, ನಂಬಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬದಿರಲಿ ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

“ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ” (ರೋಮನ್ನರು 5,6 ಮತ್ತು 8).

ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕುರುಬ ಹುಡುಗ ಡೇವಿಡ್ ದಾವೀದನ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಜೊನಾಥನ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಅವರ ತಂದೆ. ದಾವೀದನು ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದನು. ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು 15.500 ಕಿಮಿ 2 ರಿಂದ 155.000 ಕಿಮಿ 2 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚು. ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಡೇವಿಡ್ ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಿನದ ಒತ್ತಡಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಶಾಂತವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೊನಾಥನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ, ಡೇವಿಡ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೊನಾಥನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ಯೋನಾತಾನನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಸೌಲನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಸೌಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. (2. ಸ್ಯಾಮ್ 9,1) ಈಗ ಸೌಲನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿದ್ದನು, ಅವನ ಹೆಸರು ಜೀಬಾ, ಅವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಕರೆದರು. ಜೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ, ಯೋನಾತಾನನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಟನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು.2. ಸ್ಯಾಮ್ 9,3).

ಡೇವಿಡ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಡೇವಿಡ್ ಸರಳವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ದಯೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಝೀಬಾನ ಉತ್ತರದಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು: ಅವನಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. "ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ: ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಜೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ--ಇಗೋ, ಅವನು ಅಮ್ಮೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋದಾಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದನು.2. ಸ್ಯಾಮ್ 9,4) ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇಲ್ಲ.

ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪವಿತ್ರ, ನೀತಿವಂತ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಅನಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇವರು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಜನರನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಅನ್ವೇಷಕ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಅವರ ಕಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರು. ಸಂಜೆಯ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಮೋಶೆಯು ಈಜಿಪ್ಟಿನವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದುರಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸುಡುವ ಪೊದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತೂರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ: ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

“ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ನಿಷ್ಕಳಂಕರೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಆತನು ಲೋಕದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಆತನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಆತನು ಪ್ರಿಯತಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃಪೆಯ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,4-6)

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ದೇವರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್‌ನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಡೇವಿಡ್ ಈಗ ಗಿಲ್ಯಾಡ್‌ನ ಬಂಜರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೋ-ದಬಾರ್‌ಗೆ ಪುರುಷರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್‌ನನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಥ ಸವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ imagine ಹಿಸಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸ, ಭಯ, ಭೀತಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

“ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು, ಮೇಫಿ-ಬೋಶೆತ್! ಅವನು ಹೇಳಿದನು: ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನು; ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, "ನನ್ನಂತೆ ಸತ್ತ ನಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಯಾರು?" (2. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 9,6-8)

ಅವನು ದುರ್ಬಲನೆಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ದಾವೀದನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪಾತ್ರ, ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ, ಅನರ್ಹ ಜನರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ: ನಾನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಡೇವಿಡ್ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು.

ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ

ಈಗ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು (ರೋಮನ್ನರು 5,1-2)

ಮೆಫಿ-ಬೋಶೆತ್‌ನಂತೆ, ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಏನನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ: "ಅವರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃಪೆಯ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ, ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ" (ಎಫೆ.1,6-7)

ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೋ ನೀವು ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಲು ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್‌ನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ

ಅದೇ ಹುಡುಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ದಾವೀದನು ಮೆಫಿಬೋಶೆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ರಾಜನ ಮಗನಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ತಿನ್ನು" (2. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 9,11).

ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಮುಗಿಯುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲೇಖಕನು ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಈಗ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಟೇಬಲ್‌ಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವಂಚಕ, ಕುತಂತ್ರದ ಅಮ್ನೊನ್ ಡೇವಿಡ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಮರ್ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಯುವತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮ್ನೊನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಚಿನ, ಅದ್ಭುತ, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಸೊಲೊಮನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ. ಹರಿಯುವ, ಭುಜದ ಉದ್ದದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಷಾಲೋಮ್ ಆಸನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಜೆ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದ ಕಮಾಂಡರ್ ಜೋವಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಆಸನ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ut ರುಗೋಲಿನ ಲಯಬದ್ಧ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಆಸನಕ್ಕೆ ಜಾರಿ, ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಏನು ಎಂದು ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ qu ತಣಕೂಟದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.

"ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಆತನಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಸಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಕಲಿಸಿದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯನ್ನರು 2,6-7). ನೀವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಿಷನ್

ನೀವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 'ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ​​ಹೇಳೋಣ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವನು - ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೀಡಬಾರದು? (ರೋಮನ್ನರು 8,31-32)

ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ? ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು? ನೀವು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು? ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ: “ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ; ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,10).

ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾವು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ನಾನು ಅನುಗ್ರಹದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 20,24. ) ಅದೊಂದು ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್.

ಮೆಫಿ-ಬಾಸ್ಚೆತ್‌ನಂತೆಯೇ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಾಜನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಟ್ ಅವರಿಂದ