ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ

ದೇವರಿಗೆ 580 ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲುಇಂದಿನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ: "ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆಯೇ?" ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನರ್ಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, - ನಾನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದೇಶದ ತಿರುಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ:

“ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಆಗಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಇದು ಅವನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ದೇವರ ಮಹಿಮಾಭರಿತ, ಅಪಾತ್ರ ದಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ - ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ -; ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,5-6 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲ

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಶಃ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ವಿಧೇಯತೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ತನಕ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು: "ನೀತಿವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ" - ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ! ಎಲ್ಲಾ ತುಣುಕುಗಳೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಸಹ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯೇಸು.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ನಿರ್ಧಾರ

ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು? ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳುವದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನನಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

"ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಿರಿ. ಇಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಕ್ರೋಧದ ಕರುಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1-3 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪಾಪದ ದಂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ಸಾವು ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ:

“ಆದರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿ: ನೀವು ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ದೇವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಅಪಾತ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲಾರರು ”(ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,4-9 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುತಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ, ಸಂರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಟೋನಿ ಎಂಬ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಅವನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಸಿ - ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ

ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೌಲನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ:

"ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಈಗ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಜೀವನವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ! ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೇವರ ಈ ಅನರ್ಹ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ. ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,19-21 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಯೇ: ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಪವಿತ್ರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಲು, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಬದುಕಲಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

"ನೀವು ದೇವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ?" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,16).

ನಾನು ಈಗ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸವಲತ್ತು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿರಲಿ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೋಶೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ದೇವಾಲಯವಾಗಲು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರಲು ನಾನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮಗನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ, ಅವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದನು. ಸೈತಾನನೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಅವನು ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಸಾಕು.

“ನಾನು ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ; ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ" (ಜಾನ್ 15,5).

ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನಂತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಾಪಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುತು ಹಳೆಯ ಕಥೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಕ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯೇಸು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಿಂದ ಎಮ್ಮೌಸ್ಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಪರಿಚಿತ, ಅದು ಯೇಸು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚುರುಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಡ್ ಮುರಿಯುವಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಪಕಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ - ಅವನು ರಕ್ಷಕ. ಇಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

“ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು” ಎಂಬ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ನಂತರ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರು ನಿಕಟ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಅವನಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ.

ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್ ಅವರಿಂದ