ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ

523 ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಯಗಳು 10,17-31 ಮಾರ್ಕ್ 9 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು "ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ವಾಗ್ದತ್ತ ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯೇಸು ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ - ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಲು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಏನು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ - ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಆರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನಾಶೀಲ ಅವಲಂಬನೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆ, ನಿಷ್ಠೆ, er ದಾರ್ಯ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ: er ದಾರ್ಯ.

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಲಂಬನೆ

ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾರ್ಕಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ 9,14-32. ಯೇಸು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅವನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿರೋಧವಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಪಾಠವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯವು (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ) ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಅವರು ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. .

ಮಾನವ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಅವಲಂಬನೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣವೇನು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆ

ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ 9,33-50 ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ-ನಿರಾಕರಣೆಯು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯೇಸು ದುರ್ಬಲ, ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಪದೇಶವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವನನ್ನು ನಂಬಲು - ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ನಿಷ್ಠೆ

ಮಾರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ 10,1-16 ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಯೇಸು ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮುಗ್ಧ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಗುವಿನ ಸರಳ ನಂಬಿಕೆ (ನಂಬಿಕೆ) ಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

Er ದಾರ್ಯ

ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು, ಅವನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು, "ಒಳ್ಳೆಯ ಯಜಮಾನ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ? . "ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ: ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರದು, ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ವಂಚಿಸಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಾರದು! ಮಾಸ್ಟರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ, ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಯೌವನದಿಂದಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಅವನಿಗೆ: ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ: ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ! ಅವನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ದುಃಖಿತನಾದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟವಿತ್ತು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು: ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ! ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆರಗಾದರು; ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು: ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ! ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ. ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಜೀಸಸ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು: ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ; ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು. ಜೀಸಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆ, ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ: ಈಗ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳು. , ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು , ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು - ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ - ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರುವ ಅನೇಕರು ನಂತರ ಕೊನೆಯವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರು ಮೊದಲಿಗರಾಗುತ್ತಾರೆ" (ಮಾರ್ಕ್ 10,17-31 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಇಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದನು: ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ (ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ). ಅವನು ಈ ಜೀವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಂಗನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ; ಅಂತೆಯೇ, ಶ್ರೀಮಂತನು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದರೂ; ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು (ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ) ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ (ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತನು ದುಃಖದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ.

ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ! ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು, ಯೇಸು ತಮಾಷೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ - ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!

ಬಡವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಇತರ ತ್ಯಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ (ನಿಧಿ) - ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.

ಜೀಸಸ್ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (ಈಗ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ಈ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ:

"ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು; ಯೇಸು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇತರರೂ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತನಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು." ನಾವು ಈಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ, ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ" (ಮಾರ್ಕ್ 10,32-34 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಯೇಸುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ, ಆದರೆ ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಅವರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾಡುವ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ - ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅದನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ಮತ್ತು ಅವನ er ದಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಉದಾರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಏನು? ಇದು ನಾವು ವಿಚಾರಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

ನಮ್ರತೆ

ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ 10,35-45. ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತರು ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.

ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅವರಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಹ ಬಯಸಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯೇಸು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿನಮ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಮ್ರತೆಗೆ ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. ಯೆಶಾಯ 53 ರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಂತೆ, "ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ" ಎಂದು ದೇವರ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸೇವಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವನು ಬಂದನು.

ನಿರಂತರ ನಂಬಿಕೆ

ನಮ್ಮ ವಿಷಯದ ವಿಭಾಗವು ಮಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 10,46-52, ಇದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜೆರಿಕೊದಿಂದ ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನರಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬರ್ತಿಮೇಯಸ್ ಎಂಬ ಕುರುಡನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು "ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬರ್ತಿಮೇಯಸ್ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೇರಿದನು.

ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಇದು ಮಾನವ ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಯೇಸುವಿನ ನಿರಂತರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು: ಪ್ರಾರ್ಥನಾಶೀಲ ಅವಲಂಬನೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆ, ನಿಷ್ಠೆ, er ದಾರ್ಯ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು, ಇವು ಯೇಸುವಿನ ಗುಣಗಳು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ - ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳು.

ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ "ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ". ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ - ನಮಗೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ - ಯೇಸುವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ! ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಟೆಡ್ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ ಅವರಿಂದ