ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಗಳು

384 ಮರುಭೂಮಿ"ಆದರೆ ಅವನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ" ಯೋಹಾನ 19:41. ಬೈಬಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಘಟನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.

ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣವು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿದನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂಜೆಯ ತಂಪಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದಾಮಹವ್ವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಪವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ಪವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು.

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾನ್ ಘಟನೆಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನಾದ ಯೇಸು ಸೈತಾನನ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕಾಡು ಜುಡಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಕ್ಲೇಯ ಬೈಬಲ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಮಧ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸಮುದ್ರದ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಡುವೆ, ಮರುಭೂಮಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ... ಇದು ಹಳದಿ ಮರಳು, ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಲ್ಲಿನ, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಾಗಿದ ಪದರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಧೂಳಿನ ರಾಶಿಗಳಂತೆ; ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿದೆ, ಬಂಡೆಗಳು ಬರಿಯ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿವೆ ... ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯಂತೆ ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 360 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು, ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲ್ನ ಇಳಿಜಾರು, ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಟೊಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಾತ ». ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಅವನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಉಳಿದನು.

ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಾಗಿ, ದೃಶ್ಯವು ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶವವನ್ನು ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ ತರಲಾಯಿತು. ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಮತ್ತು ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ಸಾವಿನಿಂದ ಎದ್ದನು - ಮತ್ತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲೀನ್ ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವವರೆಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಂಪಾಗಿ ನಡೆದನು, ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ!

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ರಿಡೀಮರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್

ಹಿಲರಿ ಬಕ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಗಳು