ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 362 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ"ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” (ಹೋಶೇಯ 11:3 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ನನ್ನ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಬಹುಶಃ 60 ರ ದಶಕದಿಂದ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದಳು: "ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ!" ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆಯೇ?

ದೇವರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅರ್ಥವೇನು? ಸರಿ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಯೆಶಾಯನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ 49 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.ದೇವರು 8-13 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸೆರೆಯಿಂದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. 14-16 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜೆರುಸಲೆಮ್, "ಅಯ್ಯೋ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ: ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆಯಬಹುದೇ? ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಅದರ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಹೃದಯ ಅವಳಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಅವಳು ಮರೆತಿದ್ದರೂ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ." (NIV) ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ! ಅವರು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ, ತನಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾಪನೆ!

ನಾವು ಈಗ ಯೆರೆಮೀಯನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ: ಇಗೋ, ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದದ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇದೇ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ”(ಜೆರೆಮಿಯಾ 31: 31-33 ಶ್ಲಾಕ್ಟರ್ 2000). ಮತ್ತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ!

ಈ ಹಳೆಯ, ಜರ್ಜರಿತ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನನಗೆ ಮೂರು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಗ್‌ನ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ತಮಾಷೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: "ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಭರವಸೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲು ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ!"

ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ತಂದೆಯೇ, ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು - ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ! ಆಮೆನ್

ಕ್ಲಿಫ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ