ಹೋಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ

592 ಭರವಸೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ಹೋಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ!" ಈ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವು ಭರವಸೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮರಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಘೋಷಿಸಿದನು: "ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮರಣದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣವು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 2,24).

ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ನಂತರ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಮರಣದೊಳಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ನಾವು ಸಹ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಅವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವನಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅವನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ" (ರೋಮನ್ನರು 6,4-5)

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ಜೀವನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರಲಿ, ಸಾಯಲಿ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ.

ದೈಹಿಕ ಸಾವು ಕಷ್ಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮರಣವು ಸತ್ತವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ, ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು" (ಜಾನ್ 17,3) ನಿಮಗಾಗಿ, ಮರಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದರು!

ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ