ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು

544 ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದುನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಣಿದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದರ ಮಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಲಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ: “ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ, ಭಾರ ಹೊರುವವರೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗ ಸುಲಭ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರೆ ಹಗುರವಾಗಿದೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,28-30). ತನ್ನ ಮನವಿಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಏನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ? ಅವನು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ".

ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ

ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ-ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾರೆಂದು ನಂಬಬಹುದು.

ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ "ನೊಗ" ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ನೊಗ "ತನ್ನ ಹೊರೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೊಗವು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮರದ ಸರಂಜಾಮು ಆಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸರಕುಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರುವ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊರಲು ಹೇಳುವ ಹೊರೆಗಳ ನಡುವೆ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೊಗವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನೊಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ!

ಯೇಸುವಿನ ನೊಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅನುರೂಪಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಕಟ, ನಿರಂತರ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನೊಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ನೊಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾವು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ

ಯೇಸುವಿನ ನೊಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಅವನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಣವು ಜೀಸಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕಲಿಯುವವರದ್ದಾಗಿದೆ, ಅವರ ನೋಟವು ಅವನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಬದಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಗಮನವು ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಮೃದು ಮತ್ತು ಬೆಳಕು

ಯೇಸು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ನೊಗವು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ದೇವರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ನೀವು ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 2,3) ಲ್ಯೂಕ್ ದೇವರನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಅವನು ಕೃತಘ್ನರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ" (ಲೂಕ 6,35).
ಯೇಸುವಿನ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ನೊಗ ಕೂಡ "ಬೆಳಕು". ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಗುರವಾದರೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಅವನ ಹೊರೆ ಸರಳ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೌನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೊಗವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆತನಿಂದ ಕಲಿಯುವಾಗ, ಆತನು ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಒತ್ತಿಹೇಳಲು, ಯೇಸು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು "ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ" ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೋಮ್‌ನ ಹೀಬ್ರೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ - ಶಾಲೋಮ್ ತನ್ನ ಜನರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ: ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಸಮಗ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ.

ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಇತರ ಹೊರೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಣಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದರ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ

ಯೇಸುವಿನ ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ? ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ? ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಜವಾದ ಕೊಡು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಗನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಗನು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,27).
ಯೇಸು ತಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದನು ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ - ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮಗನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿಕಟತೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ತನ್ನನ್ನು ದೀನ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯದವನೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ವರ್ಣನೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಯೇಸು ತಾನು ನಿಕಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ "ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು". ಅವನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಉಳಿದವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನೊಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶಾಶ್ವತತೆಯಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ನಿಜವಾದ ಕೊಡು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್‌ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಾನು ನೋಡುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಳುವದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ದೀನನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ದಣಿದ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಹೊರೆಗಳ ವಿನಿಮಯ

ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು "ಭಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ" ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯು ಬರಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಕಲಿಯಲು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಬರುವ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೊಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ನೊಗವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮಗೆ ಭುಜದ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಛೇದಕವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತವೆ.
ಯೇಸುವು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಳಗಿಳಿಯದ ಹೊರೆಗಳು ಯೇಸು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಿ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ "ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಿ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಳ್ಳಿ. "ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದ ಹೊರತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದಿದ್ದರೆ ನೀವೂ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ನಾನು ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ; ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ" (ಜಾನ್ 15,4-5)
ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೊಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೀಸಸ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಾವು ಆತನ ನೊಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಣಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಗಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಶಾಂತವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅವನ ನೊಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಅವನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ.

ಜೀಸಸ್ ಮಹಾಯಾಜಕ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನೆಂದು ನೆನಪಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುರಿದ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಪಾಪಗಳು, ಭಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಶರಣಾಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ: ಹಳೆಯ ಹೊರೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಣ್ಣ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಗಾಧವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರುವವುಗಳು. ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ - ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ-ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು, ಅವನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ-ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾರಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನದು, ನಿಮಗೆ ಈ ಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುರ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ತನಗೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು. ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೊರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೊರಲು ಕರೆಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯೇಸು.

ಕ್ಯಾಥಿ ಡೆಡ್ಡೋ ಅವರಿಂದ