ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ

157 ಅನುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ - ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನೇಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಾಲ್ಕು ಉದಾತ್ತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ - ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ನಂಬಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂನ ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಸೀಯನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಿದೆ - ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು "ಧರ್ಮ" ವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಂಬುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು.

ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು "ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಗುರುತು" ಕ್ರಾಸ್ನ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸವು ಮನುಷ್ಯರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷ ಉಪಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ನಂಬಲಾಗದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2).

ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ "ಕ್ಯಾಚ್ ಏನು" ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ? "ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ?" ಕಳೆದ 2.000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು [ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯ] ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. "ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗಾಗಿ [ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ] ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 6,12).

ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿ, ನಾವು ಕೃಪೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 6,14 ಮತ್ತು ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8) ಹೂಪ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಡ್ಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಎಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆಯೇ? ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ - ಮತ್ತು ಅದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ