ದಿನದಿಂದ ದಿನ


ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಗಲೇ ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?

ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು"ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪೇಗನ್ಗಳಂತೆ ಖಾಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು" (ಮೌಂಟ್ 6,7-8 NGÜ).

ಯಾರೋ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರು: "ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?" ಯೇಸು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? ತಂದೆಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕನಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಏನೆಂದು ನಾನು can ಹಿಸಬಹುದಾದರೂ. ಮಾನವ ತಂದೆಯಾಗಿ, ನಾನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಾಸ್ತವತೆಯ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ!

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೇ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ: ಹೌದು, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯದ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ

ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

054 ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆನೀವು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವದನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಯಾರನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-9 GN).

ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ!
ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಿನವರಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಅರ್ಥ: ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.

ಆದರೆ ನಾವು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು! ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಸುಪ್ತ ವ್ಯರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಗ್ರಹದ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು (ರೋಮನ್ನರು 5,8). Er starb für alle die heute…

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ