ಯೇಸು, ಈಡೇರಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

537 ಯೇಸು ಈಡೇರಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನುಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಾದವೆಂದರೆ: "ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ?" ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ "ಎರಡೂ ಅಥವಾ" ಅಲ್ಲ. ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಹಳೆಯ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗಾಗಿ 613 ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ, ಬರಲಿರುವ ವಾಸ್ತವದ ನೆರಳು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಮೆಸ್ಸಿಹ್, ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಹ ಮಾನವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. "ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 13,34).

ಯೇಸು ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಹೂದಿ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು, ಅದು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋಪಿಸಿದರು. ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವರು ಸಬ್ಬತ್‌ನ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯದಲ್ಲ; ಇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಇಚ್ .ಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರತೆ ಇದೆ. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು: ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿಕೆ. ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈಡೇರಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಡೀಮರ್ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ "ಸಬ್ಬತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ" - ಪಾಪದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಾವು, ದುಷ್ಟತನ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು - ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಅನುಗ್ರಹದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸುಂದರವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಷ್ಠೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಷ್ಠೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧೇಯತೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಧೇಯತೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ನಿಜವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆ ಎಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಆತನು ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಫಲರಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬಹುದು, ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ