ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6: ಮೌಂಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ

393 ಮ್ಯಾಥಾಯಸ್ 6 ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಜೀಸಸ್ ಒಳಗಿನ ಸದಾಚಾರದ ಮನೋಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಾಚಾರದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗೊಂದಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಕೋಪ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5). ಫರಿಸಾಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಫರಿಸಾಯರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು (ಕನಿಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯವು ಹೃದಯದ ಮನೋಭಾವವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾನ

"ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇತನವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಪಟಿಗಳು ಸಿನಗಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುತ್ತೂರಿ ಹಾಕಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ »(v. 1-2).

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರಿದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಜೀಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾಳಜಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು; ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಧರ್ಮಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ, ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. “ಆದರೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ; ಮತ್ತು ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ”(v. 3-4).

ಸಹಜವಾಗಿ, ನಮ್ಮ "ಕೈ" ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಯೇಸು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ದಾನವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,16) ಗಮನವು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಗುಪ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದನು: “ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಸಿನಗಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ನೀವು ಇರಬಾರದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು; ಮತ್ತು ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ”(vv. 5-6). ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯೇಸು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

"ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಂತೆ ಇರಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ "(vv. 7-8). ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 4,6) ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ (ಲೂಕ 18,1-8 ನೇ). ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜೀಸಸ್ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು - ಸರಳತೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ.

"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು: ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ! ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ »(vv. 9-10). ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸರಳವಾದ ಹೊಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ - ಏನೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಯದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. "ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು" (v. 11). ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವವನು ದೇವರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. "ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಡಿ, ಆದರೆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸು ”(vv. 12-13). ಪೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಮಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಬೇಕು - ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೈತ್ಯರಲ್ಲ - ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ನಮಗೆ ದೈವಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ (vv. 14-15). ಇದು ಈಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ: "ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ". ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜನರು ಕ್ಷಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸಹ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಅವನು ತನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ದೇವರು ತನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಲಿಸದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ - ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ 6,14-15 ಅನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತರು ಎಂಬ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಒಂದೆಡೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6 ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ - ಇದು ಕ್ಷಮೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪಾಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಹುದು? ನಾವು ಒಂದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯವರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ (ಆದರೆ ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ). ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ, ಬಲಗೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಡಿ (ಆದರೆ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದರು). ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ (ಆದರೆ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದರು). ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು - ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 6,14-15 ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ - ಇತರ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿರಿ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ, ನಾವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪೂರೈಸುವ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಪೌಲನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ದೂರಿದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿ; ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸು!" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 3,13) ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ.

ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೂ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ) ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅರ್ಥದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪವಾಸ

ಯೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: “ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ; ಮತ್ತು ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ”(vv. 16-18). ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒತ್ತು ವರ್ತನೆ; ಇದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು - ಆದರೆ ಕೇಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಆಶಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.

ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು “ರಹಸ್ಯವಾಗಿ” ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಅವನ ದೈವಿಕ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು

ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸೋಣ. ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಂಚಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. "ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು, ಅಲ್ಲಿ ಪತಂಗಗಳು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪತಂಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿ ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ ”(vv. 19-20). ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ - ಮೌನವಾದ ದಾನ, ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.

ನಾವು ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ - ನಾವು ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. "ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೂ ಇದೆ" (ವಿ. 21). ದೇವರು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

"ಕಣ್ಣು ದೇಹದ ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜೋರಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ! ” (ವಿ. 22-23). ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಮಯದ ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಣದ ದುರಾಸೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉದಾರವಾಗಿರಲು ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ನೈತಿಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ - ನಮ್ಮ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ - ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನೀಡಲು? ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಹಣವೋ ಅಥವಾ ದೇವರೋ? "ಯಾರೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಒಂದೋ ಅವನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಮ್ಮನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ »(v. 24). ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮ್ಯಾಮನ್‌ಗೆ "ಸೇವೆ" ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಣವು ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಅವಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ; ಅವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾನೆ.

ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆ

"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ... ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ; ... ನೀವು ಏನು ಧರಿಸುವಿರಿ. ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ”(vv. 25-32). ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. "ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕು, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ" (v. 33) ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6: ದಿ ಸರ್ಮನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೌಂಟ್ (3)