ಜರ್ನಲ್ ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್ 2018-03

03 ಗಮನ ಯೇಸು 2018 03

ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018


ಸಮಯದ ಚಿಹ್ನೆ - ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ - ಎಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಷ್

ಬರೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ - ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್

ಕುರುಡರ ಭರವಸೆ - ಕ್ಲಿಫ್ ನೀಲ್

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ನೀವು ಮೊದಲು! - ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್

ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು - ಎಬೆನ್ ಡಿ. ಜಾಕೋಬ್ಸ್

ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ - ಥಾಮಸ್ ಶಿರ್ಮಾಕರ್

ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ - ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್

ನಾನು ವ್ಯಸನಿ - ತಕಲಾನಿ ಮುಸೆಕ್ವಾ