ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು

ಯಾವ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು?

ಪೌಲನು "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ರೂಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಕೊರಿಂಥದವರಂತೆಯೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಬೈಬಲ್ ಅನುವಾದ "ಲೂಥರ್ 2017"

 

"ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸದಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಮಾಂಸದ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" (ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ 36,26).


"ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; ನೀವು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇಗೋ, ಕರ್ತನೇ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" (ಕೀರ್ತನೆ 139,2-6)


"ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ" (ಜಾನ್ 6,56).


"ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ, ಜಗತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ" (ಜಾನ್ 14,17).


"ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ" (ಜಾನ್ 14,20).


“ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ--ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವನು; ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" (ಜಾನ್ 14,23).


"ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದ ಹೊರತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದಿದ್ದರೆ ನೀವೂ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರಿರಿ” (ಜಾನ್ 15,4).


"ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಾಗಲು ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" (ಜಾನ್ 17,23).


"ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ" (ಜಾನ್ 17,26).


"ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಪಾಪದಿಂದ ಸತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,10).


"ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ" (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿಂ5,17).


"ನೀವು ದೇವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ?" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,16).


“ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ; ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,10).


"ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದಾನೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,6).


"ಆದರೆ ನಾವು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,7)


“ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಮರ್ತ್ಯ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಜೀವಿಸುವ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,11-12)


“ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ! ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ." (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13,5).


"ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದುರ್ಬಲನಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,3).


“ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ! ಅಥವಾ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,5).


"ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ, 16 ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು, ನಾನು ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. "(ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 1,15-16)


"ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,20).


"ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ!" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,19).


"ಅವನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಹ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,22).


“ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೂರಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,17).


"ದೇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರಹಸ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸಿದನು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಮಹಿಮೆಯ ಭರವಸೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,27).


"ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ, 10 ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಆತನಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಿರುವಿರಿ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 2,9-10)


"ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಯಹೂದಿ, ಸುನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲದ, ಸಿಥಿಯನ್, ಗುಲಾಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 3,11).


“ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಿ. ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಹ ಮಗನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಿರಿ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,24).


“ಮತ್ತು ನೀವು ಆತನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಕಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಿ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,27).


“ಮತ್ತು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ: ಅವನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮದಿಂದ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,24).


“ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,4).


“ಅವನು ಬಂದಾಗ, ತನ್ನ ಸಂತರ ನಡುವೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡಲು; ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ" (2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 1,10).