ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

695 ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಜೀಸಸ್ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದರು. ಅವನ ಮರಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ!" (ಲೂಕ 23,46 ELB). ಸೈನಿಕನ ಈಟಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬದಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದನು ಮತ್ತು ಸತ್ತನು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೋಲಿ ಆಫ್ ಹೋಲಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪರದೆಯು ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ಸತ್ಯವು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ದಿನದಂದು, ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳು ಯಹೂದಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಫ್ಲೇವಿಯಸ್ ಜೋಸೆಫಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪರದೆಯು ಸುಮಾರು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 18 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸತ್ತಾಗ, ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು.

ಹರಿದ ಪರದೆಯು ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಥೆ ಏನು?
ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ದೇವರ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೆರೆದನು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೋಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ - ದೇವರ ಕಡೆಗೆ - ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸೇವೆಯು ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದವು. ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವನು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಅವರ ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಯೇಸು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಹರಿದ ಮುಸುಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದನು. ಈಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್ ಅವರಿಂದ