ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಾಕವಚ

369 ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಾಕವಚಇಂದು, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಫೆಸಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ “ದೇವರ ರಕ್ಷಾಕವಚ” ದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲ್ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ರೋಮ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟನು.

"ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರಿ. ನೀವು ದೆವ್ವದ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,10-11)

ದೇವರ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ. ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಯೇಸು. ತನಗೆ ತಾನೇ ದೆವ್ವವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು.

“ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನೂ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವವನನ್ನು ಅಂದರೆ ದೆವ್ವವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" (ಹೀಬ್ರೂ 2,14 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಪಾಪವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆದನು. ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ಯೇಸು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಬದುಕುಳಿದವರು ವಿಜೇತರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು! ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ದೆವ್ವವು "ಏನು ವಿಜಯ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋಲು.

ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಮೊದಲ ಭಾಗ

ದೇವರ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ವಂಚಕ ದಾಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಸತ್ಯದ ಪಟ್ಟಿ

"ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡುವನ್ನು ಸತ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,14).

ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಏನು? ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ «ನಾನು ಸತ್ಯ!» (ಜಾನ್ 14,6.ಪೌಲಸ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ:

"ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ!" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 2,20 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದ ಪಾಪಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನೀವು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅದು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದು: ಯೇಸು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಒರಟು ಅಂಚುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸತ್ಯದ ಮೂಲ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿ!

ನ್ಯಾಯದ ತೊಟ್ಟಿ

"ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,14).

ನಮ್ಮ ಸ್ತನ ಫಲಕವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನೀಡಿದ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.

"ಅವನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದು ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಸದಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ - ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀತಿ” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 3,9 (GNÜ)).

ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗು. ಅವನು ಪಾಪ, ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯೇಸು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದನು. ಅವರು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವನ ನ್ಯಾಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿ!

ಶಾಂತಿಯ ಬೂಟ್ಸ್ ಸಂದೇಶ

"ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಾಂತಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,14).

ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಶಾಂತಿ! ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯೇಸು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇವದೂತರು ಘೋಷಿಸಿದರು: "ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂತೋಷವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ". ಶಾಂತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.

"ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ" (ಜಾನ್ 16,33).

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಆತನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿ!

ನಂಬಿಕೆಯ ಗುರಾಣಿ

"ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,16).

ಗುರಾಣಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೃ belief ವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ದುಷ್ಟತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ.

"ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,16-17)

ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದುಷ್ಟತನದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ.

“ನಾವು ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಸಂತೋಷದ ಕಾರಣ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು" (ಇಬ್ರಿಯ 1 ಕೊರಿ.2,2 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿ!

ಹೋರಾಟದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ

ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು: "ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ".

"ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ನಂತರ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಬಂದಾಗ, 'ನೀವು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,13 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳು. ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕನು ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಯುಧವಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಪಾಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು, ರೋಮನ್ನರು ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಸಿಸೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಹೂದಿಗಳು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪಾಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

"ಮೋಕ್ಷದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,17).

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೋಕ್ಷದ ಭರವಸೆ. ಪಾಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ:

“ಆದರೆ ದಿನದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು, ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಎದೆಕವಚವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಭರವಸೆಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. 1. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 5,8-10.

ಮೋಕ್ಷದ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಲನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಈ ಖಾದ್ಯವು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ.
ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಚೇತನದ ಕತ್ತಿ

"ಆತ್ಮದ ಕತ್ತಿ, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,17).

ದೇವರ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೌಲನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆತ್ಮದ ಖಡ್ಗವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ". ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯೇ? ಹೌದು, ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಓದುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ.

ಹೇಗಾದರೂ, ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಓದುವುದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಆಯುಧವಲ್ಲ!

ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಖಡ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚೇತನದ ಈ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಪದ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು "ಲೋಗೊ" ದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ "ರೀಮಾ" ದಿಂದ. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ "ದೇವರಿಂದ ಹೇಳುವುದು", "ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು" ಅಥವಾ "ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ". ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ: "ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ". ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏಕರೂಪದ ಬೈಬಲ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ
ಇದು ಹೀಗಿದೆ:

The ಆತ್ಮದ ಖಡ್ಗ, ಅದು ದೇವರ ಮಾತು, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 6,17-18)

ಆತ್ಮದ ಖಡ್ಗವು ದೇವರ ಮಾತು!

ಬೈಬಲ್ ದೇವರ ಲಿಖಿತ ಪದವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಯಾರೆಂದು, ಆತನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಲೇಖಕ ದೇವರು. ದೇವರ ಮಗ ಸೈತಾನನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೇಸುವನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅವರು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

"ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭಕನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 'ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಧರ್ಮ 8,3): "ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಿಂದ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4,3-4)

ಸೈತಾನನಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಈ ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ! ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ದೆವ್ವವು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಪುತ್ರತ್ವವನ್ನು ದೆವ್ವದ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ನಂತರ ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದನು: "ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ, ನಾನು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ".

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ

ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಪೌಲನು ಎಫೆಸಿಯನ್ನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

"ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೋಡು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,18 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

"ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" ಮತ್ತು "ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" ಎಂಬ ಪದವಾಗಿ ನಾನು "ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು" ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಎಂದರೆ: God ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರಿಗಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ.

"ಮತ್ತು ನಾನು (ಪಾಲ್) ನನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ (ಪೌಲ್) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕನು ನಾನು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ( ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 6,19-20)

ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು "ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್" ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ದೇವರು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸರಿಯಾದ ಆಯುಧ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಆಯುಧ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ. ನಿಜವಾದ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರ. ಪಾಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

“ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ! ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬು! ದೇವರೇ, ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು - ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ - ಈ ದೇವರಿಗೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಆಮೆನ್." (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,17-21 ಬೈಬಲ್ ಅನುವಾದ "ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ")

ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿ!

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ:

ಪೌಲನು ಎಫೆಸಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ, ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಈ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು!

"ಅವನು (ಲಾರ್ಡ್) ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತೋಳು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ನೀತಿಯು ಅವನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಅವನು ರಕ್ಷಾಕವಚದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಚೀಯೋನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ಪಾಪದಿಂದ ತಿರುಗುವವರಿಗೆ, ಅವನು ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ” (ಯೆಶಾಯ 59,16-17 ಮತ್ತು 20 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ದೇವರ ಜನರು ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.

“ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ”(ಜಾನ್ 1,11-12).

ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಯೇಸು, ದೇವರ ಜೀವಂತ ವಾಕ್ಯ, ಮೆಸ್ಸಿಹ್, ಅಭಿಷಿಕ್ತ, ಶಾಂತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ, ಸಂರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ.

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆಜಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕತ್ವವು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
 
ಯೇಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೌರ್ ಅವರಿಂದ