ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ ಇರುವೆ!

360 ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಯಿರಿ"ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೂ ಇರಬೇಕೆಂದು (ಜ್ಞಾನೋ. 1)4,3).

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆಳವಾದ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಅರಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು: "ಮಾರನಾಥ", ಇದರರ್ಥ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: "ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೇ, ಬನ್ನಿ!"

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವಿನ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಹೋದರು. ಅದು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೋಗಲು ತಯಾರಾದಾಗ, ಅವರು ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೂ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾಡುವಂತೆ ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿನವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ; ನಿಜಕ್ಕೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತವೆ (ರೋಮನ್ನರು 8: 18-22). ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದರರ್ಥ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು!

ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ "ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನೀನೂ ಇರುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್, ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 1. Thessalonians 4:16 "ಕರ್ತನು ಸ್ವತಃ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ." ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವನು ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆಯೇ?

ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಪ್ರಕಟನೆ 21: 3-4 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ:     
"ಆಗ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು: ಇಗೋ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ದೇವರ ಗುಡಾರ! ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವನು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನ ಜನರು, ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವನು, ಮತ್ತು ಸಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ, ಕೂಗು ಅಥವಾ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. »

ನನಗೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ; ಯೇಸು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ!

ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ನಾವು ಮಾನವರು ಕಾಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ “ಮಾರನಾಥ” ಎಂಬ ಕಿರು ಅರಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ - ಅದರಂತೆಯೇ: “ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಬನ್ನಿ!” ಆಮೆನ್.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ! ಆಮೆನ್

ಕ್ಲಿಫ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಂದ