ದೇವತೆಗಳ ಜಗತ್ತು

ದೇವದೂತರು ಆತ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೇವಕರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವದೂತರು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸುವಾರ್ತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಜಕರೀಯನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವನಿಗೆ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ (ಲ್ಯೂಕ್) ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು 1,11-19). ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮೇರಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಹೇಳಿದನು (vv. 26-38). ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1,20-24)

ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಕುರುಬರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆತಿಥೇಯರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು (ಲೂಕ 2,9-15). ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು, ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2,13.19).

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈತಾನನು ದೇವದೂತರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭನೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4,6.11) ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಲೋಭನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು (ಲೂಕ 2 ಕೊರಿ2,43).

ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 28,2-5). ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದರು (ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕೊರಿ6,5; ಲ್ಯೂಕ್ 24,4.23; ಜಾನ್ 20,11).

ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ದೇವದೂತರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತರನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13,39-49; 24,31).

ಜೀಸಸ್ ದೇವತೆಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26,53) ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ದೇವದೂತರು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ2,8-9). ಬಹುಶಃ ಜನರು ದೇವದೂತರು "ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು" ನೋಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ (ಜಾನ್ 1,51).

ದೇವತೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಭವದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಲ್ಯೂಕ್ 2,9; 24,4) ಅವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ (ಲೂಕ 20,35:36). ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ (ಜಾನ್ 5,4; 12,29).

"ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರು" ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 18,6.10). ಜನರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವದೂತರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿಂ.5,10; 16,22).

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವದೂತರ ಜಗತ್ತು