ಪಾಪ ಎಂದರೇನು?

021 wkg bs ಪಾಪ

ಪಾಪವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆ, ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮೂಲಕ ಪಾಪವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ, ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದ ನೊಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ನೊಗ. ಮಾನವಕುಲದ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಮತ್ತು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ವಿಮೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,4; ರೋಮನ್ನರು 5,12; 7,24-25; ಮಾರ್ಕಸ್ 7,21-23; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,19-21; ರೋಮನ್ನರು 6,23; 3,23-24)

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,23-ಇಪ್ಪತ್ತು; 4,20-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,15; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,6.22-23; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,9).

ಪಾಪ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಕೀರ್ತನೆ 5 ರಲ್ಲಿ1,6 ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟ ಡೇವಿಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ". ದಾವೀದನ ಪಾಪದಿಂದ ಇತರ ಜನರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾಪವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ - ಅದು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಡೇವಿಡ್ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ 2. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 12,13. ಜಾಬ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಹಬಕ್ಕುಕ್ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜನರ ಕಾವಲುಗಾರನೇ" (ಜಾಬ್ 7,20)?

ಸಹಜವಾಗಿ, ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪಾಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 8,12) ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೇವರು.

ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ದೇವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಲುವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪಾಪವು ದೇವರು ಇರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.9,2), ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮನ್ವಯದ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,19-21), ನಮಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭರವಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 6,23) ಜನರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೋಪವಾಗಿದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,6) ದೇವರ ಕೋಪವು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಅವನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆ »(ಡೇನಿಯಲ್ 9,9) "ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಇದೆ" (ಕೀರ್ತನೆ 130,7). ದೇವರ ಕರುಣಾಮಯ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು "ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ" (2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 5,9). 

ಪಾಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪಾಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾದರೂ, ಮಾನವೀಯತೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಮರಣವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ, ಮರಣವು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" (ರೋಮನ್ನರು. 5,12).

ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಕೀರ್ತನೆ 5 ರಲ್ಲಿ1,1-4 ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬದುಕಿದ್ದವರ ಪಾಪಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.

ಪ್ರವಾದಿ ಎ z ೆಕಿಯೆಲ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, “ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪಗಳ” ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾಪವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಎ z ೆಕಿಯೆಲ್ 18 ಓದಿ ಮತ್ತು 20 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ: "ಪಾಪ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಬೇಕು". ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 3,23; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 1,8) ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ (ಮಾರ್ಕ್ 1,15; ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳು 2,38).

ಪಾಪವು ಮಾನವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ಮೋಕ್ಷವು ಮಾನವನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. "... ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 5,1517-19 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ). ಪಾಪದ ಹಾದುಹೋಗುವಿಕೆ ನಮ್ಮದು, ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕೃಪೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನು.

ಪಾಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಪಾಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಹೀಬ್ರೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪದವು ಪಾಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೀಬ್ರೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಗುರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ (1. ಮೋಸೆಸ್ 20,9; 2. ಮೋಸೆಸ್ 32,21; 2. ರಾಜರು 17,21; ಕೀರ್ತನೆ 40,5 ಇತ್ಯಾದಿ); ಪಾಪವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ವಿರಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಗೆ (ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಬಂಡಾಯ 1. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 24,11; ಯೆಶಾಯ 1,28; 42,24 ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ); ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಕ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು (ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು 2. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 24,17; ಡೇನಿಯಲ್ 9,5; ಕೀರ್ತನೆ 106,6 ಇತ್ಯಾದಿ); ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧ (ಕೀರ್ತನೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ8,4; ಯೆಶಾಯ 1,4; ಜೆರೆಮಿಯಾ 2,22); ಅಲೆದಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳುವುದು (ನೋಡಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು 6,24; ಯೆಶಾಯ 28,7 ಇತ್ಯಾದಿ); ಪಾಪವು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ (ಡಿಯೂಟರೋನಮಿ 5 ರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆ6,6; ಗಾದೆಗಳು 24,1. ಇತ್ಯಾದಿ)

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳು ಗುರುತು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಾಗಿವೆ (ಜಾನ್ 8,46; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,56; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 3,13; ಜೇಮ್ಸ್ 1,5; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 1,7 ಇತ್ಯಾದಿ); ದೋಷ ಅಥವಾ ದೋಷದೊಂದಿಗೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು 2,1; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 2,13 ಇತ್ಯಾದಿ); ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದರೊಂದಿಗೆ (ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು 4,15; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,2 ಇತ್ಯಾದಿ); ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆ 1,18; ಟೈಟಸ್ 2,12; ಜೂಡ್ 15 ಇತ್ಯಾದಿ); ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ 7,23; 24,12; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6,14; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,4 ಇತ್ಯಾದಿ).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ದೈವಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ (ಜೇಮ್ಸ್ 4,17) ಇದಲ್ಲದೆ, "ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರದಿರುವುದು ಪಾಪ" (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿ4,23)

ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪಾಪ

ಪದದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಾಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಮಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮಗನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ಯೇಸು ತಂದೆಯ ಹೃದಯದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣ (ಹೀಬ್ರೂ 1,3) ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು!" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 17,5).

3 ಮತ್ತು 4 ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಯೇಸು ದೇವರ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಜೀವನದ ಮಾತುಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಪಾಪವು ಕೇವಲ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ - ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಪಾಪವು ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸಿದನು. “ಏಕೆಂದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ, ಜನರ ಹೃದಯದಿಂದ, ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ದುರಾಶೆ, ದುರುದ್ದೇಶ, ದುರುದ್ದೇಶ, ಅತಿಯಾದ, ಅಸಮಾಧಾನ, ದೂಷಣೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಅತಾರ್ಕಿಕತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಅಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ »(ಮಾರ್ಕ್ 7,21-23)

ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಸ್ಥಿರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೃದಯದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ಅಥವಾ ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪಾಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಸುವ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5-7 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25,31-ಇಪ್ಪತ್ತು; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13,4-8; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,19-26; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 3 ಇತ್ಯಾದಿ. ಯೇಸು ಪಾಪವನ್ನು ವ್ಯಸನಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾಪದ ಗುಲಾಮರು" (ಜಾನ್ 10,34).

ಪಾಪವು ಇತರ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ದೈವಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ, ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಮತಿಸದಿರುವುದು, ಜೇಮ್ಸ್ "ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆರಾಧನೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿರುವುದು (ಜೇಮ್ಸ್) 1,27) ಮತ್ತು "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಯಲ್ ಕಾನೂನು" (ಜೇಮ್ಸ್ 2,8) ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು4,15; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,24) ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.

ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತ ಪಾಪಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 1. ಮೋಸ್ 6,5; 8,21; ಬೋಧಕ 9,3; ಜೆರೆಮಿಯಾ 17,9; ರೋಮನ್ನರು 1,21 ಇತ್ಯಾದಿ). ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ" (ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ 18,31).

ಆತನ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಹೊಸ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 4,6; ರೋಮನ್ನರು 7,6) ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಪಾಪದ ಗುಲಾಮರಾಗಿ" ಇರಬಾರದು (ರೋಮನ್ನರು 6,6), ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿಧೇಯ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡುಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ" (ಟೈಟಸ್ 3,3).

ಮೊದಲ ದಾಖಲಾದ ಪಾಪದ ಸಂದರ್ಭ 1. ಮೋಶೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಪಾಪ ಸಂಭವಿಸಿತು (ಓದಿ 1. ಮೋಸೆಸ್ 2-3).

ಪಾಪವು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವ ಗುರಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕರೆಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 3,14), ಮತ್ತು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,1) ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ, ನಾವು ಗುರುತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು "ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ 3,17-19), ಮತ್ತು ಈ ಪೂರೈಸುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಪಾಪ. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೊದಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಯೇಸು ಬಂದನು (ಲೂಕ 5,32), ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಪ ಎಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಪಾಪ ಎಂದರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದರ್ಥ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾನವ ತರ್ಕ ಅಥವಾ ump ಹೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ. ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪವು ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಅದು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ