ಸತ್ತ ಯಾವ ದೇಹವು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

388 ಸತ್ತವರು ಯಾವ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆಕ್ರಿಸ್ತನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಮರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊರಿಂಥದ ಚರ್ಚ್‌ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. 1. ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ಟು ದಿ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್, ಅಧ್ಯಾಯ 15, ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು: ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು (ಶ್ಲೋಕಗಳು 3-4) ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎದ್ದನೆಂದು ಅವನು ವಿವರಿಸಿದನು - ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲು (vv 4,20-23).

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು, ಪೌಲನು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆದನು, ಅವನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು (ಪದ್ಯಗಳು 5-7). ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೌಲನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು (ಪದ್ಯ 8). ಪೌಲನು 1 ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಧಿಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅವನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.5. ಅಧ್ಯಾಯವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಅದು ಅಸಂಬದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ, ಭಕ್ತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ, ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬದಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಂಬುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದನು, ನಂಬಿಕೆಯು ಅವರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲ್ ಸಂದೇಶವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ - ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ (ಪದ್ಯಗಳು 22-26, 54-57).

ಪೌಲನು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದನು-ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವರು. ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ಯೇಸು ಸತ್ತನು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ನಿದ್ರಿಸಿದವರನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ" (1. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 4,14) ಪೌಲನು ಬರೆದ ಈ ವಾಗ್ದಾನವು "ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ" (ಪದ್ಯ 15).

ಚರ್ಚ್ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಲಿಸಿತು. ಕ್ರಿ.ಶ 381 ರಿಂದ ನೈಸೀನ್ ಕ್ರೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ." ಕ್ರಿ.ಶ 750 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ನಂಬಿಕೆ ದೃ ms ಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ... ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಪುನರುತ್ಥಾನ."

ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೇಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ

Im 1. 15 ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 35 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದನು: "ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ?" (ಪದ್ಯ ). ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡವರು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೌಲನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅದೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ, ಪಾಪದ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು.

ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಹ ಏಕೆ ಬೇಕು, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತದಂತೆಯೇ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿರುವ ದೇಹ? ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೋಕ್ಷದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೇ? ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿ. ಫೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಕೊರಿಂಥದವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ," ಸ್ವರ್ಗೀಯ "ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವು ಅವಳ ಅಂತಿಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ ದೇಹ ಮಾತ್ರ. »

ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ" ದೇಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪಾಲ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು: ಅವರು ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೀಜವು "ಸಾಯಬಹುದು" ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇಹವು - ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಸ್ಯ - ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿತ್ತುವುದು ದೇಹವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಧಾನ್ಯ, ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಬರೆದನು (ಶ್ಲೋಕ 37). ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ದೇಹವು ಅದರ ಬೀಜ, ಓಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಓಕ್ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ಅದರ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಪೌಲನು ಬರೆದದ್ದು: “ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಇದು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ದೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ” (ಶ್ಲೋಕಗಳು 42-43).

ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ನಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ನಿಖರವಾದ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೇಹವು ನಮ್ಮ ಮರ್ತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ದೇಹದಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಯಾವ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ: ನಮ್ಮ ದೇಹವು 2, 20, 45, ಅಥವಾ 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ?) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇಹವು ಐಹಿಕ ದೇಹದಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ - ಸುಂದರವಾದ ಚಿಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಕೋಕೂನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತೆ , ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ

ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಮರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ulating ಹಾಪೋಹಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ದೇಹಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಹವು ಭೌತಿಕ ದೇಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳೆತ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ - ಅಮರ, ಅಮರ ಜೀವನ. ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ" - "ಆತ್ಮ ದೇಹ" ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ, ಅದು ಮುಂಬರುವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹೊಸ ದೇಹವು "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ" ಆಗಿರುತ್ತದೆ - ಅಭೌತಿಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ದೇಹದಂತೆ ದೇವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. " ». ಹೊಸ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಪೌಲನು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಐಹಿಕವಾದಂತೆ, ಐಹಿಕವೂ ಸಹ; ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯರು ಕೂಡ” (ಶ್ಲೋಕ 48). ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಡಮ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. "ಮತ್ತು ನಾವು ಐಹಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ" (ಶ್ಲೋಕ 49). ಕರ್ತನು, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹದಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವನು" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 3,21).

ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಜಯ

ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ದೇಹದಂತೆ ಕೊಳೆಯುವ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ-ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಹಾರ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ದೃಢವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು: “ಸಹೋದರರೇ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾರದು; ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುವವು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,50).

ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹಗಳು ಅಮರ ದೇಹಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ - ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: “ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ; ಮತ್ತು ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ತುತ್ತೂರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ [ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಕ]. ಯಾಕಂದರೆ ಕಹಳೆ ಊದುವುದು, ಮತ್ತು ಸತ್ತವರು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ" (ಶ್ಲೋಕಗಳು 51-52).

ಅಮರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭರವಸೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ಆದರೆ ಈ ನಾಶವಾಗದವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಮರ್ತ್ಯವು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, 'ಮರಣವು ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನುಂಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ' (ಶ್ಲೋಕ 54) ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅವರಿಂದ