ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

059 ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯು ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,23). ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಗ್ರೀಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಉನ್ನತವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು?

ಇದು ಯಹೂದಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಒಂದು ಕೂಗು ಮತ್ತು ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಅಸಿರಿಯಾದವರಾಗಲಿ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೋಮನ್ನರಾಗಲಿ, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಹೀಬ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗ್ರೀಕರಿಗೆ, ಶಿಲುಬೆ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿತ್ತು. ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪದ್ರವ, ಎಡವಟ್ಟು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೇನು? ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯು ಅವಮಾನಕರ, ಅವಮಾನಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿತ್ತು, ರೋಮನ್ನರು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ರೋಮನ್ನರು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಅವಮಾನಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದುಃಖಕರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ excruciating ಎರಡು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ: "ex cruciatus" ಅಥವಾ "ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ." ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯು ಹಿಂಸೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪದವಾಗಿತ್ತು.

ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೆನಪಿಡಿ - ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಯಾತನೆ. ಇದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ಚಾಚಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಾಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದುರಂತವಾಗಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘನತೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಯೇಸು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಆಗ ಅದು ಪಾಪವೇ ಮೂರ್ಖತನ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಶತ್ರು. ನಮ್ಮದೇ ದುರ್ಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲನು ತಾನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ, ಅವನು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಶಿಲುಬೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ