ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್

ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ: ದೇವರು ಜನರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಜನರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

“ಆತನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದನ್ನು ಅವನು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ”(ಜಾನ್ 16,14 NGÜ). ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪೂರೈಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಆರೋಹಣದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚರ್ಚ್ನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು: "ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಅವರು ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆದರೆ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು" (ಕಾಯಿದೆಗಳು ). 1,4).

ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ 2,1-13 ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ. ಮೊದಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದವು ಬಂದಿತು, ನಂತರ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಿಗೆಗಳು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಲ್ಲದ (ಗೆಲಿಲಿಯನ್ನರು) ಜನರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಶಿಷ್ಯರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಅಪಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ (ಮತ್ತು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ).

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ 2,14-41. ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಬಯಕೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಜನರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಇಂದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂದೇಶದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಜನರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 325 AD ನ ನೈಸೀನ್ ಕ್ರೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ. Chr. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ: "ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ". ಈ ಪಂಥವು ದೇವರನ್ನು ತಂದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮಗನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಧರ್ಮದ ಲೇಖಕರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರದು. ನೈಸೀನ್ ಕ್ರೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅನಾಮಧೇಯತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕಿಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಸಿಯಸ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಸ್ವಯಂ-ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಾಮಧೇಯ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಂತೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೈಭವವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತಂದೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಉದಾ. ಅವನು ಮಾಡಿದಂತೆ (ಮತ್ತು ಈಗಲೂ) ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು. ಮಿಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ದಾದಿಯರು. ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ನಾಟಕೀಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ (ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಹೂದಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ) ಯಾವುದೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. . ಪಂಚಾಶತ್ತಮದ ದಿನದಂದು, ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. 2,16f.) - ನಾಲಿಗೆಯ ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಯ.

ಯಹೂದಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗವು ಉದಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಸಮಯ, ಚರ್ಚ್ ಯುಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಿಂದ, ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣದ ನಂತರ, ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಚರ್ಚ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಲ್ಲ - ನಮ್ಮ ಪಂಗಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು.

ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆಳವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಹೊಸದಾಗಿ, ಬದಲಾದಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದಾಗ. - ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಶಿಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕನ ಗೌರವಕ್ಕೆ - ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸೊಸ್ಟೊಮೊಸ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಕ್ರಿಸೊಸ್ಟೊಮೊಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ "ಚಿನ್ನದ ಬಾಯಿ". ಈ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಅವರು ಹೇಳಿದರು: “ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. "ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಾಗ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,7f.), ಅವರು ಪಾಸೋವರ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲವೂ ಹಬ್ಬ ಎಂದ ಅವರು... ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ? ದೇವರ ಮಗನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾದನು. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲವೇ - ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಯಾರೂ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಎಲ್ಲವೂ - ಅವಳ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ!'.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


 ಪಿಡಿಎಫ್ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್