ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ

681 ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆನಾನು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೂಸನ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಆದರೆ ಅವಳು ಮೊದಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವಳ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಾಗಿ ಅವಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರೇಡ್‌ಗಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಬರುವಿಕೆಯ ಮಹಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜನರು ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ, ಕೊಳ್ಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ" (ಯೆಶಾಯ 9,2).

ಲ್ಯೂಕ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಜೆಕರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತ್ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ, ದೈವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಎಲಿಸಬೆತ್ ಬಂಜರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕರ್ತನ ದೂತನು ಜೆಕರಾಯಾನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು: “ಜಕರೀಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ನಿನಗೆ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಳು ಮತ್ತು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಜಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಆತನ ಜನನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ" (ಲೂಕ 1,13-14)

ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮತ್ತು ಜೆಕರಾಯಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ ಹರಡಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವರ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವದೂತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

“ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲಿಜಾನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ತಂದೆಯ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು "(ಲ್ಯೂಕ್ 1,16-17)

ಅವಳ ಮಗ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಂಬರುವ ಮೆಸ್ಸೀಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅವನ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಬಂದನು - ಅವನ ಹೆಸರು ಯೇಸು, ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಕುರಿಮರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಆತನ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆಯು ಇಂದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಜೀಸಸ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾದ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಭರವಸೆಯು ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಐಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಹನೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಶುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ರಿಡೀಮರ್ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಅನಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಾ?

ಗ್ರೆಗ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್