ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ?

194 ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದೇ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಏಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ಅವರು ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅವರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು - ಅವರ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಆಳವಾದ, ಆಂತರಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕವಾದ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದನು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು ಎಂದು ತಿಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ / ಮಲತಂದೆಯನ್ನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಜನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾನೆ. "ಅವನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ." ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ನಂಬಲು ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದೆ ಮತ್ತು ನಂಬದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದೋಷದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು: ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ದೇವರು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವಾಗ - ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು (ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯನ್ನರು ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1,19-20) ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಕೆಡವಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೆಳೆದನು (1 ಯೋಹಾನ 2,1; ಜಾನ್ 12,32) ಏಕೈಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,21) ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಸುವಾರ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಡದ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿರುವುದರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ - ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 5,8; 8,31-39)

ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ನ ಸಂಗತಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ass ಹೆಯಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ನಿಂತನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ "ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಡಲು" ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 4,13; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-10). ನಾವು ವಿಫಲರಾದರೆ, ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು! ದೇವರು "ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವತೆ" ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಇತರರು ವಾಸಿಸುವ, ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇರುವಿರಿ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 17,28) ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇವರ ಮಗನು - ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ - ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯತೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಉಳಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ವಾಸಿಯಾದ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ಫೆಲೋಷಿಪ್, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪಿತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ!

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ