ಹೇರಳವಾಗಿ ಜೀವನ

458 ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಜೀವನ"ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತರಲು ಬಂದನು - ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ" (ಜಾನ್ 10:10). ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಲೌಕಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಆತನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದರು, "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದುರಾಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ" (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ2,15) ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು, ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 6,31-33)

ಪೌಲನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದಾತ್ತನಾಗಿರಲಿ, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 4,11-13; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,20) ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಜೀವನವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ತಾನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ. "ಪೂರ್ಣವಾಗಿ" ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಮೂಲತಃ ಗ್ರೀಕ್ (ಗ್ರೀಕ್ ಪೆರಿಸೊಸ್) ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು "ಮುಂದುವರಿಯುವುದು" ಎಂದರ್ಥ; ಹೆಚ್ಚು; ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ" ಮತ್ತು "ಜೀವನ" ಎಂಬ ಸಣ್ಣ, ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಜೀವನವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಾನ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ತಂದೆಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಕುರುಬನ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಜನರು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ನಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ದಯೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ನಮ್ರತೆ, ನಮ್ರತೆ, ಪಾತ್ರದ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಘನತೆ, ಆಶಾವಾದ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾರ್ಬರಾ ಡಹ್ಲ್‌ಗ್ರೆನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಹೇರಳವಾಗಿ ಜೀವನ