ಜರ್ನಲ್ ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್ 2019-03

03 ಗಮನ ಯೇಸು 2019 03

ಜುಲೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019


ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಂಬಂಧ - ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್

ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ನಿಜವಾದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ - ಹ್ಯಾನೆಸ್ ಜಾಗ್

ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲನು - ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್

ಜೀವಂತ ನೀರಿನ ಮೂಲ - ಓವನ್ ವಿಸಾಗಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ - ತಕಲಾನಿ ಮುಸೆಕ್ವಾ

ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ - ಐರೀನ್ ವಿಲ್ಸನ್

ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೆಡಕ್ಷನ್ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ದೇಹ ಭಾಷೆ - ಬ್ಯಾರಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು - ಕ್ಯಾಥಿ ಡೆಡ್ಡೊ