ನೈಸ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳು

485 ಸುಂದರ ಉಡುಗೊರೆಗಳುಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಜೇಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ತಂದೆಯಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ" (ಜೇಮ್ಸ್ 1,17).

ನಾನು ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನು ಜೀವವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಭವ, ಚಿನ್ನದ ಸೂರ್ಯೋದಯಗಳು, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಗಾ bright ಬಣ್ಣಗಳು, ಕಾಡುಗಳ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮುದ್ರ. ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬಹುದಾದ ಇತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ, ನಾಸ್ತಿಕ, ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಇತರ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜನರು ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರಲಿ - ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ವಿವಿಧ ಮೂಲದ ಜನರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬೆಳಕಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖವಿದೆ. ಜನರನ್ನು ದ್ವೇಷ, ದುರಾಶೆ, ನಿರ್ದಯತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ಸುಂದರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೆಂದು ನೋಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜೇಮ್ಸ್ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಂಬುವವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಯಾವುದರಿಂದ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪಾಪದ ವೇತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಮರಣ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಡಿದು, "ದೇವರೇ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸು!" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ8,1314).

ಕ್ಷಮೆಯ ನಿಶ್ಚಿತತೆ

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಉಳಿದಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡದಿರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 8,1).

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು "ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತನು" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 1,9).

ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ

ಬೆಳಕಿನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು - ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಪೋಷಕರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೋಯಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. 3,1 ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಯಿತು, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಏನಾಯಿತು ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ.

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಭಯದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 1,7) ಈ ಶಕ್ತಿಯು ದುಷ್ಟರ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ.  

ಪ್ರೀತಿ

ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 5,22-23 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ. ದೇವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕಾರಣ, ನಾವು "ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಲು" ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯು ಪೌಲ್‌ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ 1. 13 ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನಾಗಬಹುದು. ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ - ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇದು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ರಾಜ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ: "ನೀತಿವಂತರು ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ" (ಕೀರ್ತನೆ 34,20) ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದ್ದವು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ, ಅವನು ನನಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಬನಿಗೆ, "ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ?" (ಉದ್ಯೋಗ 38,4).

ಶಾಂತಿ

ಜೀಸಸ್ ಸಹ ಹೇಳಿದರು: "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. […] ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಭಯಪಡಬೇಡಿ" (ಜಾನ್ 14,27) ಕಷ್ಟಗಳ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಭರವಸೆ

ಆತನು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 21,4).

ಮೋಕ್ಷ, ಕ್ಷಮೆ, ಶಾಂತಿ, ಭರವಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ನಿಜ. ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಜ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು, ನಾಸ್ತಿಕರು, ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.

ಎಬೆನ್ ಡಿ. ಜಾಕೋಬ್ಸ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನೈಸ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳು