ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?

511 ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿಪತನದ ನಂತರ, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಈಡನ್ ಉದ್ಯಾನದ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಚಲು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ - ಇದು ದೇವರಿಂದ ಪಾಪಿ (ಆಡಮ್) ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ: "ಮತ್ತು ದಿನವು ತಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಭಗವಂತ ದೇವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಮುಖದಿಂದ ತೋಟದ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಆದಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ--ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ? (1. ಮೋಸ್ 3,8-9)

"ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?" ಆದಾಮನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಳಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆದಾಮನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಜೀವನವು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ? ಅವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ದಂಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು, ತಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಭಯದಿಂದ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದನು, ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನ ವರ್ತನೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದನು. ಇದು ಆಡಮ್‌ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿರಲು, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಗಳು, ವಿಧಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಗಾದರೂ ಆವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಾಪಿಗಳು ಒಡ್ಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ: « ಯಹೂದಿಗಳ ನವಜಾತ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಅವನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದೆವು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2,2).

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುವ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,27) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಡಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಕ್ಷಮೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?