ಶಾಶ್ವತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೇ?

235 ಶಾಶ್ವತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಅವಿಧೇಯ ಮಗುವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿದೆ? ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರಂತೆ, ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಿತು? ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹುಚ್ಚನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲವೇ?

ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಾಗಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹುಚ್ಚುತನದವರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳದವರೂ ಸಹ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆಂದು ಮಾತನಾಡಿ.

ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಶಾಶ್ವತ ಖಂಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬುವದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಯೇಸು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಹುರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೇಸು ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, "ತಂದೆಯೇ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅಲ್ಲವೇ?

ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ - ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಮಗನು ಮೀನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಮೀನಿಗಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? … ದುಷ್ಟರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೆ, ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ!» (ಲ್ಯೂಕ್ 11,11-13)

ಸತ್ಯವು ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇದೆ: "ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಾಶವಾಗದೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ”(ಯೋಹಾ. 3,16-17)

ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಕ್ಷವು ದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು - ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಮೋಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಸುವಾರ್ತೆ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಜನರ ನಿಜವಾದ ಮೋಕ್ಷ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜನರು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತೋರುವ ಜನರು, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೋಕ್ಷವು ದೇವರು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ!

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಶಾಶ್ವತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೇ?