ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?

477 ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಟೋರಾದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ರಬ್ಬಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದನು 2019 ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ತ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು.

ಬೈಬಲ್ನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶ

ದೇವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು - ಅವನ ಪಾತ್ರ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ. ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಬಲ್ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬೈಬಲ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಜೀವಂತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು (ಪ್ರವಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಫರಿಸಾಯರನ್ನು ಯೇಸು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದನು. ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೂ, ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ (ಜಾನ್ 5,36-47). ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್‌ನ ಅವರ ಪೂರ್ವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ತನ್ನ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೇಸು ತೋರಿಸಿದನು (ಲೂಕ 24,25-27; 44-47). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಧಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,15) ಜೀಸಸ್ ತನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೆನಪಿಡುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇದು. ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿನ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಕಾಲೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದು. ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಇರುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ?

ಬೈಬಲ್ನಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪುಸ್ತಕವು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅಬೀಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆಧುನಿಕ medicine ಷಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ, ನಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಬರುವ ಪೂರ್ಣತೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ - ನಾವು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಬೈಬಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,16-17). ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ (ಜಾನ್ 5,39) ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.

ಹೌದು, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೈಬಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವೋಲ್ಟೇರ್ 17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದನು. ಸರಿ ಅವನು ತಪ್ಪು. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿರುವ ವೋಲ್ಟೇರ್‌ನ ಮನೆಯನ್ನು ಜಿನೀವಾ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬೈಬಲ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ!

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಉದ್ದೇಶ

ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಬೈಬಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು to ಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು [ಹಿಂದಿನ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ] ನಿಮಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ಯಾವ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿರುವ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಮಹಿಮೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,10-12)

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು (ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ) ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಇದರ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು: “ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ" (ಪ್ರಕಟನೆ 1 ಕೊರಿ9,10b, ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ: "ಯೇಸು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ". ಯೇಸು ಯಾರು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಬೈಬಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ icted ಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ.

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?