ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಗಳು

ದೇವರೊಂದಿಗೆ 046 ಅನುಭವ"ನೀನಿರುವಂತೆಯೇ ಬಾ!" ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ: ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು, ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬರಲು ಕರೆ ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ: “ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮನುಷ್ಯನ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 5,6-8)

ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಪೀಳಿಗೆಯು "ಶೂನ್ಯತೆ", "ಹತಾಶತೆ" ಅಥವಾ "ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯತೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ: ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಆಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 1 ರಲ್ಲಿ5. ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲೂಥರ್ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು-ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು, ಬದಲಿಗೆ ಲೂಥರ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು, ಅವರು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹತಾಶತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅವರ ಖಾಲಿತನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೂ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜನರನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

"ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬನ್ನಿ" ಎಂದರೆ ನೀವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಲು ದೇವರು ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದು? ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ: ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಭಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು?

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ