ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ?

165 ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆಯೇ? ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ - ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವವನಂತೆ. ಫ್ರೀವೇಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಜೀಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬಹುದು.

ಹೌದು, ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಬಹುದು: 'ಆದರೂ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ; ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ" (ಗಲಾ. 2,20).

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಿದ ಜೀವನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರುತಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುರುತಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಒಂದು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಸೇರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು (ಶಿಲುಬೆಯ ಅಡಿಪಾಯ) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ (ಶಿಲುಬೆಯ ಕಾಂಡ) ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ (ಶಿಲುಬೆಯ ಅಡ್ಡಬೀಮ್) ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ.

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನ (ಕೊಲೊ. 3,4) ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿವಾಸಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಉಗಿಯಂತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನೈಜ.

ರೋಮನ್ನರು 12, ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4-5 ಮತ್ತು ಕೊಲೊಂ. 3 ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು (ಕೊಲೊ. 3,1.5) 12ನೇ ವಚನವು "ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಪವಿತ್ರರೂ ಪ್ರಿಯರೂ ಆದ ನಾವು ಕೋಮಲ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದಯೆ, ನಮ್ರತೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು, "ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಂಧವಾದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ."

ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಆತನ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುವಿಕೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ, ಅವನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ತೋಳುಗಳು, ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳು, ಅವನು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವನು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಬಾಯಿ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ! ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ - ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ (ಕೊಲೊ. 1,27ಬಿ) ನಾವು ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೇ, ಗಮನಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡೋಣ (ಕೊಲೊ. 3,3) ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬದುಕಲು ಅನುಮತಿಸಿ.

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ?