ಜೀಸಸ್ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ

171 ಜೀಸಸ್ ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಗನ ಅವತಾರದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ವರ್ಷವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯವಾದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಮಸುಕಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ಕು ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಋತುವು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಅಡ್ವೆಂಟ್" ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಡ್ವೆಂಟಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ "ಬರುವ" ಅಥವಾ "ಆಗಮನ". ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮೂರು "ಬರುವಿಕೆಗಳನ್ನು" ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ): ಭವಿಷ್ಯ (ಜೀಸಸ್ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ), ಪ್ರಸ್ತುತ (ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಭೂತಕಾಲ (ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರ/ಜನನ).

ಈ ಮೂರು ಬರುವಿಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಆಗಮನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಬರಹಗಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ: "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ" (ಹೀಬ್ರೂ 1 ಕೊರಿಂ.3,8) ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರವಾಗಿ (ನಿನ್ನೆ) ಬಂದನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ (ಇಂದು) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಜರ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಿ (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ) ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಂದಿತು (ನಿನ್ನೆ); ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು (ಇಂದು) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು (ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ) ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು: ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ನೀತಿಕಥೆ (ಮಾರ್ಕ್ 4,26-29), ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ (ಮಾರ್ಕ್ 4,30-32), ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುಳಿ ಮಾಡುವ ಹುಳಿ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13,33) ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಸಹ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು" (ಮತ್ತಾಯ 12,28; ಲುಕಾಸ್ 11,20) ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪುರಾವೆಗಳು ಅವರ ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ನ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
 
ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇದ್ದಂತೆ, ಅವನ ಚರ್ಚ್‌ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ (ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ರಾಜ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ; ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಜೀಸಸ್ ಸೈತಾನನನ್ನು ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು: «[...] ಅವನು [ಸೈತಾನ] ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಬೊಗಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಬಹುದು, ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಬಹುದು."

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತದೆ - ಅದು ನಾವು ಆಶಿಸುವ "ಶಾಶ್ವತ". ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಮರಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪಾಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. "ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ" ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6,9-10 ಮತ್ತು 15,50; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,21; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,5) ಅವರ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಸಮಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು (1 ಥೆಸ. 2,12; 2 ಥೆಸ್ 1,5; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 4,11; 2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 4,2 ಮತ್ತು 18). ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು, ಅವನು "ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 3,20).

ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ: ಹಿಂದಿನ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮೋಕ್ಷವು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ-ಅವನ ಜೀವನ, ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ತಂದನು. ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (ಸ್ವರ್ಗ) ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯವು ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಲು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬರುವಿಕೆಯ ಗೋಚರ ನೋಟವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 'ನಿನ್ನೆ' ಮತ್ತು 'ಶಾಶ್ವತ' ನಡುವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರುವಿಕೆಯು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,20), ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವತೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೀಸಸ್ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸವಾಲು ಇದೆ (ಜಾನ್ 13,34-35)
 
ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಜೀಸಸ್ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಗವಂತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಲ್ಕು-ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಮೋಟಿಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಭರವಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೆಸ್ಸೀಯನಂತೆ, ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಕಾರ ಯೇಸು. ಆತನು ಬಂದದ್ದು ಯೋಧನಾಗಿ ಅಥವಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು. ಸಂತೋಷದ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನ ಜನನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವರು. ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನಿನ್ನೆ (ಜಗತ್ತು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು) ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ (ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಅಡ್ವೆಂಟ್ season ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಭರವಸೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ,

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಅಡ್ವೆಂಟ್: ಯೇಸು ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ