ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷ

170 ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಸೈಕಾಲಜಿ ಟುಡೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ:

04 ಸಂತೋಷದ ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ mb 2015 10

ಈ ಅಸಂಬದ್ಧ ಸೂತ್ರವು ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ; ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಗುವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಾರ್ಲ್ ಬಾರ್ತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ: «ನಗು; ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿಷಯ. "ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ). ಸಹಜವಾಗಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಸ್ತವದ ಚಿಂತನೆಯು ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅನುವಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೈಬಲ್ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಪದಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೀಬ್ರೂ ಪದವಾದ ಸಾಮಾ (ಹಿಗ್ಗು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ) ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನ, ಸುಗ್ಗಿ, ವಿಜಯ ಮತ್ತು ವೈನ್ (ಹಾಡುಗಳ ಹಾಡು) ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾನವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1,4 ; ಗಾದೆಗಳು 05,18; ಕೀರ್ತನೆ 113,9; ಯೆಶಾಯ 9,3 ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ 104,15) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ಮಗನ (ಲ್ಯೂಕ್) 2,10) ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ (ಲೂಕ 24,41) ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾವನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ; ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಣ್ಣಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಲಿ ಮಗನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ.5,2-24) ನೋಡಿ. "ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ" ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಂತೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ನೋವು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಲುವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,24) ಇರುವುದು. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಭಯಾನಕ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸಹ, ಯೇಸು ಮಹಾನ್ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ (ಇಬ್ರಿಯ 1 ಕೊರಿ.2,2).

ಶಾಶ್ವತತೆಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಜ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ: “ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯೂ ಇದೆ: ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. (ಜಾನ್ 15,11-12). ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಪೌಲನು ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಪದಗಳನ್ನು 16 ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಜೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಜನರನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೌಲನಿಗೆ ತಾನು ಬದುಕುವುದೋ ಸಾಯುವುದೋ ತಿಳಿಯದೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣ, ಪಾಲ್ ತನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಗಮನಿಸಿ 1,12-14 ಬರೆದರು:

«ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ! ನನ್ನ ಪೂರ್ವ-ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಂಧನವು ಸುವಾರ್ತೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ! ಇಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಸೆರೆಯ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೊಸ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. »

ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾತುಗಳು ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದವು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ 4,11-13 ಅವರು ಬರೆದರು:

My ನನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ: ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಹಸಿದಿರಬಹುದು; ನಾನು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. »

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

  • ಸಂತೋಷವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಸಂತೋಷವು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತೋಷವು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ, ಗಾ ens ವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಂತೋಷವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಸಂತೋಷವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಬಾಹ್ಯ ಘಟನೆಗಳು, ಅವಲೋಕನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು (ಜೇಮ್ಸ್ 1,2), ನಮಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದನು 4,4: "ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹಿಗ್ಗು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಹಿಗ್ಗು!"

ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಕೊಡುವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ: "ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ." (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 16,25) ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸದೆ ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು "ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು?"

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಾವು ಕೊಳೆಗೇರಿಯನ್ನು ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ (ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಕ್ಷದ ಸಂತೋಷ). ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಂತೋಷವು ಈ ಜೀವನದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಲು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪದ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ದೇಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಬಾರ್ತ್ ಹೇಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ: "ಸಂತೋಷವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸರಳ ರೂಪವಾಗಿದೆ." ಜೀಸಸ್ ಮೊದಲು ಸಂತೋಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಳು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಕ್ತಳಾದಳು. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಯಿತು.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷ