ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ರೆವೆಲೆಶನ್ 12 ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್

1 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ2. ಪ್ರಕಟನೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿರುವ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ವಿಕಿರಣ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ - ಅವಳ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟವಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಯಾರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ?

Im 1. ಮೋಶೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಜೋಸೆಫ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು (1. ಮೋಸೆಸ್ 37,9).

ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ (ಸೂರ್ಯ), ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಚೆಲ್ (ಚಂದ್ರ), ಮತ್ತು ಅವರ ಹನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರು (ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನೋಡಿ 1. ಮೋಸೆಸ್ 37,10) ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ "ನಕ್ಷತ್ರ". ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹನ್ನೆರಡು ಪುತ್ರರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರಾದರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು (ಡ್ಯೂಟ್4,2).

ರೆವೆಲೆಶನ್ 12 ಜೋಸೆಫ್ನ ಕನಸಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ - ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ದೇವರ ಜನರ ಸಭೆ (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 6,16).

ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ, ಹನ್ನೆರಡು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ (7,1-8 ನೇ). ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಕಿರಣ ವಧು ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 11,2) ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅವಳ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೆವೆಲೆಶನ್ 12 ರ "ಮಹಿಳೆ" ದೇವರ ಶುದ್ಧ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.ಬೈಬಲ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂ. ಯುಜೀನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಅವಳು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮಹಿಳೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ” (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ, “ರೆವೆಲೆಶನ್,” ಪುಟ 152).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್, ಜಿಯಾನ್ ಮತ್ತು "ತಾಯಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,26; 6,16; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,23-24; 30-32; ಹೀಬ್ರೂ 12,22) ಝಿಯಾನ್-ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ತಾಯಿ (ಯೆಶಾಯ 54,1) ರೂಪಕವನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,26).

ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ರೆವೆಲೆಶನ್ 1 ರ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ2,1-3 ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೆಸ್ಸಿಹ್ ಮತ್ತು ಪೇಗನ್ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪುರಾಣಗಳ ಯಹೂದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. M. ಯುಜೀನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಮಹಿಳೆ ಮೇರಿ, ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಜಾನ್ ಬಳಸಿದ ಚಿತ್ರಣವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ: ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿಯ ಪೇಗನ್ ಪುರಾಣದ ಚಿತ್ರಣ; ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತ ತಾಯಿಯಾದ ಈವ್‌ನ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಕಥೆಯಿಂದ, ಅವರ "ಬೀಜ" ಪ್ರಾಚೀನ ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿತು (1. ಮೋಸ್ 3,1-6); ಇಸ್ರೇಲ್ ಹದ್ದಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್/ಫೇರೋನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ (2. ಮೋಸೆಸ್ 19,4; ಕೀರ್ತನೆ 74,12-15); ಮತ್ತು ಜಿಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವರ ಜನರ 'ತಾಯಿ', ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್” (ಪುಟ 152).

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ವಿವಿಧ ಪೇಗನ್ ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕನಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ದೇವತೆ ಲೆಟೊ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪೈಥಾನ್ ನಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪೊಲೊಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ಅವನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಯುದ್ಧದ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಯೇಸು ಸಂರಕ್ಷಕನೆಂದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ದೇವರ ಜನರು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ, ಅಪೊಲೊ ಅಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಮೆಸ್ಸೀಯನ ತಾಯಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾಗಿ; ಲೆಟೊ ತಾಯಿಯಲ್ಲ. ದೇವತೆ ರೋಮಾ - ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇಶ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸ್ವರ್ಗದ ನಿಜವಾದ ರಾಣಿ ಜಿಯಾನ್, ಇದು ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ದೇವರ ಜನರು.

ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬಹಿರಂಗವು ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ-ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಜಿಆರ್ ಬೀಸ್ಲೆ-ಮುರ್ರೆ ಅವರು ಅಪೊಲೊ ಪುರಾಣದ ಜಾನ್‌ನ ಬಳಕೆಯು "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ" (ದಿ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಬೈಬಲ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ, "ರೆವೆಲೇಶನ್," ಪು. 192 ).

ರೆವೆಲೆಶನ್ ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಚ್‌ನ ರಿಡೀಮರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ-ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಸ್ಸಿಹ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. BR ಬೀಸ್ಲಿ-ಮುರ್ರೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಈ ಭಾಷಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಜಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪೇಗನ್ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು OT ಭರವಸೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ” (ಪು. 196).

ರೆವೆಲೆಶನ್ 12 ಚರ್ಚ್ನ ಮುಖ್ಯ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಏಳು ತಲೆಗಳು, ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಂಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಪ್ರಕಟನೆಯು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಥವಾ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ-ಇದು "ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಸೈತಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ" (ಜನಕ2,9 ಮತ್ತು 20,2).

ಸೈತಾನನ ಐಹಿಕ ಏಜೆಂಟ್ [ಬದಲಿ]-ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಮೃಗ-ಸಹ ಏಳು ತಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ (ಜನಕ3,1 ಮತ್ತು 17,3) ಸೈತಾನನ ಪಾತ್ರವು ಅವನ ಐಹಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾನ್‌ನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ರೆವೆಲೆಶನ್ 13 ರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶತ್ರುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ಏಳು ತಲೆಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾನ್ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳು ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಸೈತಾನನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವನು (ಆದಿ9,12.16).

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ "ಸ್ವರ್ಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದಿತು" ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.2,4) ಈ ಭಾಗವನ್ನು ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಾವು ಮಹಿಳೆಯ "ಹುಡುಗ" ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ (ಜನರಲ್2,5) ಇಲ್ಲಿ ರೆವೆಲೆಶನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಘಟನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೈತಾನನ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಅದರ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ "ತಿನ್ನಲು" ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಹೂದಿ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಹೆರೋದನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕೊಂದನು, ಇದು ಶಿಶು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2,16) ಜೀಸಸ್, ಸಹಜವಾಗಿ, ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವನ್ನು "ತಿನ್ನಲು" ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಸೈತಾನನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನೆಂದು ರೆವೆಲೆಶನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು "ತಿನ್ನಲು" ಸೈತಾನನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4,1-11), ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂದೇಶದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13,39) ಮತ್ತು ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 13,2) ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ದೆವ್ವವು ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು (ಜಾನ್ 1 ಕೊರಿ2,31; 14,30; 16,11; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 2,15; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,14).

ಅವನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಮಹಿಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು "ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು" (ಆದಿ2,5) ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ದೇವರು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 2,9-11). "ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳಲು" ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿ2,5) ಆತನು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೇಯಿಸುವನು. ಈ ಪದಗಳು - "ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ" - ಮಗುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಯು ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ದೇವರ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಮೆಸ್ಸೀಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 2,9; ರೆವ್ 19,15).


ಪಿಡಿಎಫ್ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ರೆವೆಲೆಶನ್ 12 ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್