ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಂಬಬಹುದೇ?

039 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಂಬಬಹುದುನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು (ಸಹಜವಾಗಿ, ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ).

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ "ಅಧಿಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು" ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ "ಆನ್" ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರು, ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ತಂದೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,16) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪು ಆಸೆಗಳು, ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ತಪ್ಪು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದೇ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ "ಒಳ್ಳೆಯ" ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು

ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು, ಹೊಸ ಜನರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ clean ಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಲಾಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ರಯೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಟೀಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಕರಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹತಾಶೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ಮುರಿಯಲು ನಾಟಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ "ನಿಧಿ" ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೈತ್ಯರಲ್ಲ.

ಜೀಸಸ್ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು, ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಪವು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವವು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಬಂಧಿಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಓಹ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದರಿದ್ರರು! ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು? ಜೀಸಸ್ ಸಹಜವಾಗಿ (ರೋಮನ್ನರು 7,24-25). ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ - ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು.

ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರಿಯರಂತೆ 2,8 ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ - ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯಾನಕ ನಿಧಾನವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು - ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ನಾವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಂಬಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು.
ಹದಿಹರೆಯದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಸಹಜವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ).

ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ "ಬೆಳೆಯುವುದು" ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಇದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲದ ಇತರ ಜನರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಬಹುದು.

ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವವನಾದ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 4,5) ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಾಗ, ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,9) ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಕಟನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತ್ತೇವೆ1,4 ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: "ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ, ಅಥವಾ ಕೂಗು ಅಥವಾ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಹಾದುಹೋಗಿದೆ."

ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್!

ಆ ದಿನ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಅಮರ, ಅಮರ, ಅಕ್ಷಯ (1. ಕೊ. 15,52-53). ದೇವರು ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನವನಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶಾಶ್ವತತೆಯಿಂದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪರಹಿತತೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,23), ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2) ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೂ ಅದೃಶ್ಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಾಶವಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, "ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 3,3) ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು "ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು ನಾವು "ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" (ಇಬ್ರಿಯ 12,1) ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3,3-4). ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಹಿಕವಾಗಿರುವದನ್ನು ನಾವು "ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ" (ವಿ. 5).

ನಾವು ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ - ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ (ಪ್ರಕಟನೆ 1 ಕೊರಿಂ.2,11) ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಜಯದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸತ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 2,13).

ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅವನು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನವೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗೆ ಕಾರಣ, ಏಕೈಕ ಕಾರಣ. ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ - ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ. ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು (ರೋಮನ್ನರು 5,8).

ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪಾಪವು ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, "ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ" ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ (ಇಬ್ರಿ. 12,1) ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ-ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅವನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅವತಾರ ಮಗನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು (2. ಪೀಟರ್ 1: 2-3).

ಯಾವುದೇ ಕೂಗು, ಕಣ್ಣೀರು, ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ಪಾಪ, ಯಾತನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವನ ಕೈದಿಗಳೆಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅದರ ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ - ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ