ನೀವು ಸೌಮ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ?

465 ಅವರು ಸೌಮ್ಯರುಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲವೆಂದರೆ ಸೌಮ್ಯತೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 5,22) ಇದರ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು 'ಪ್ರೊಟ್ಸ್', ಅಂದರೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆ; ಇದು "ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ" ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ (NGC) ನಂತಹ ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೈಬಲ್ ಸೌಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ದೀನರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವರು” (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,5) ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂಬ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನೀವು ಶಾರ್ಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಜಬೇಕು. ನಾವು ಮೊಣಕೈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಸೌಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದುರ್ಬಲ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಂಪ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,29) ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಕನ್, ಗಾಂಧಿ, ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರಂತಹ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಣಯವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,4) ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುಗದ ಮೊದಲು "ಸೌಮ್ಯ" ಎಂಬ ಪದವು ವಿರಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು "ಸಂಭಾವಿತ" ಪದವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುಗದ ನೇರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿತರಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ? ಅವನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಜೀವನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇತರರು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಾಗ ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯ.

ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 15,1; 25,11-15). ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು (1 ಥೆಸ 2,7) ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದಯೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 4,5) ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ವಭಾವ (1 ಪೇತ್ರ 3,4) ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ (1 ಕೊರಿಂ 4,21) ಕ್ಷಮಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಯೆತೋರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೂ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 6,1) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,2) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ದೈವಿಕ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗೌರವದಿಂದ (1 ಪೀಟರ್ 3,15).

ನೆನಪಿಡಿ: ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಇತರರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಇತರ

 • ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
  ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ.
 • ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
  ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.
 • ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ.
  ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.
  ನಾನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಮೂಲ.
 • ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಲೋಳೆ.
  ನಾನು ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ.
  ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ.

ಸೌಮ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಬಾರ್ಬರಾ ಡಹ್ಲ್‌ಗ್ರೆನ್ ಅವರಿಂದ


ನೀವು ಸೌಮ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ?