ಜೀಸಸ್: ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಜನರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕದಿಯುವುದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಕರವೆಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ನಿರುಪದ್ರವ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೀಬ್ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು 9,13 ಓದಿ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಲ್ಲನು. ಇದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು, ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೊಠಡಿಯು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ - ಅದರ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ "ವಾಸಿಯಾದ". ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮಾನವ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಚರಣೆಯ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ನೀವು ಅಶುದ್ಧರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು: ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಂತೆ ಅವನ ಶುದ್ಧತೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು, ಅವನು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ - ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ-ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸದು

ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹತಾಶವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ? ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು - ಸರ್ವಶಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ತರಲು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ನಾವು ಜನರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಏರಿದನು, ಆ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಿರೀಟಗೊಳಿಸಿದನು.

  • ಕೊಳಕು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಯೇಸು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
  • ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಅವರು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಕೀಯ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ, ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
  • ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
  • ದಣಿದವರಿಗೆ, ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ, ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಆಚರಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭೌತವಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಅದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಜೀಸಸ್: ಶುದ್ಧೀಕರಣ