ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು

"ನಾವು ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ." ರೋಮನ್ನರು 5: 1

ಹಾಸ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಮಾಂಟಿ ಪೈಥಾನ್‌ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಹೂದಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ (ಮತಾವಲಂಬಿಗಳು) ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?" ಇತರರ ಉತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: "ಜಲಮಾರ್ಗ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಬೀದಿಗಳು, ಔಷಧ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ."

ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, "ಇದು ಸರಿ ... ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ medicine ಷಧ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ... ರೋಮನ್ನರು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?" ಒಂದೇ ಉತ್ತರ: "ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ!"

ಈ ಕಥೆಯು ಕೆಲವು ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು?" ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ? ರೋಮನ್ನರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂತೆಯೇ, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲಭೂತ ಉತ್ತರವು ಬಹುಶಃ ಸ್ಕಿಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ - ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಅವನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು: "ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ!" ಲ್ಯೂಕ್ 2,14
 
ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸುಲಭ, 'ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ! ಶಾಂತಿ? ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ 1,21-22 "ಮತ್ತು ನೀವು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಿರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಂಸದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು."

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಜನನ, ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. "ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ." ರೋಮನ್ನರು 5:11

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್

ಬ್ಯಾರಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು