ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು

429 ಕಿರಿಯ ಖಾದ್ಯ

«ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರುತ್ತಿದೆ! ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಿದೆ! ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಥವಾ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ». ಕಿರಿಚುವ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವಳ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗಿದೆ: ಕೇಳುಗರನ್ನು ಭಯದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು "ಶಾಶ್ವತ ತೀರ್ಪಿನ" ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕತೆಯಿಂದ ನಂಬಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನೀತಿವಂತರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದವರನ್ನು ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು "ಕೊನೆಯ ವಿಷಯಗಳು" ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. - ಇವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ಶಾಶ್ವತ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ, ದೇವರ ಮಗನು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು: “ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹುಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು, ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು; ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು" (1. ಮೋಸ್ 1,26-27)

ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ದೈವಿಕ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ: ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ದೇವರ ಗುಡಾರವನ್ನು ನೋಡಿ! ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವನು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನ ಜನರಾಗುವರು, ಮತ್ತು ಅವನೇ, ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ದೇವರು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವನು" (ಪ್ರಕಟನೆ 21,3).

ದೇವರು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ: "ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ" (ರೋಮನ್ನರು 3,23).

ಹೀಗೆ ಮನುಕುಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಮಗನು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಸಾಯಲು ಮನುಷ್ಯನಾದನು: "ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೋಚನೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ" (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,5-6)

ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. "ತಂದೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ" (ಜಾನ್ 5,22) ಜನರು ಪಾಪಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜೀಸಸ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಅದು ಅವನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು: "ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ತನಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,19).

ನಾವು, ನಂಬುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು.

ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, "ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆಯೇ?" ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪರಾಧದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ted ಣಿಯಾಗದೆ ನನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?" ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ "ತೀರ್ಪು" ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ "ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ದೇವರು ಅಥವಾ ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು "ಶಾಶ್ವತ ತೀರ್ಪಿನ" ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ರತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಸ್ವ-ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ದೇವರ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಡೆ ವಾಸಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರ ವೈಫಲ್ಯವು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ.

ನಿರ್ಧಾರದ ದಿನ

ಈ ಅವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಈಗ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ: "ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಷ್ಫಲ ಪದವನ್ನು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,36-37)

ಯೇಸು ಬರಲಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀತಿವಂತರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದನು: “ಇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜೀವನದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ತೀರ್ಪಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ" (ಜಾನ್ 5,28-29)

ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಬಲ್ನ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳು. ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು

ಯೇಸು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರು ಬಂದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತವೆ. . ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಕೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವನು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವನು ”(ಮತ್ತಾಯ 2).5,31-33)

ಅವನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ: “ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. » (ಪದ್ಯ 34).

ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ? "ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ" (ಪದ್ಯಗಳು 35-36).

ಅವನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ: "ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ, ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಬೆಂಕಿಗೆ!" (ಶ್ಲೋಕ 41).

ಈ ನೀತಿಕಥೆಯು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು "ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ" ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನೀತಿಕಥೆಯು ಎರಡು ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿತು: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಅನುಗ್ರಹ. ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಯು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. "ಆದರೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಹೃದಯದಿಂದ, ಕೋಪದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೋಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ" (ರೋಮನ್ನರು 2,5).

ಪೌಲನು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು "ದೇವರ ಕ್ರೋಧದ ದಿನ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ: ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ. ವೈಭವ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಮರ ಜೀವನ; ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 2,6-8)

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇದನ್ನು ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ ; ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,16).

ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: "ಆದರೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ದೇವರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರು. ಮೋಕ್ಷ » (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,30) ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವನದ ಅರ್ಥ

ನಾವು ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. “ಮನುಷ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ, ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಮ್ಮೆ ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀಡಲಾಯಿತು; ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಅವನು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ" (ಹೀಬ್ರೂ 9,27-28)

ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗುವವರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವುದು: “ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,17) ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ದೇವರ ಹಕ್ಕು ಬೇಕು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಭಕ್ತಿಹೀನರು, ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ: 'ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದೇ ಪದದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಬೆಂಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಧರ್ಮಿಗಳ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಖಂಡನೆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,7).

ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಎರಡನೇ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಜಯಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಜಯಿಸಿದನು.

ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನ

ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ದಂಗೆಕೋರರು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ, ಅವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವ ದುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಇದು ಮೋಕ್ಷದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ತೀರ್ಪು” ಎಂದರೆ “ತೀರ್ಪು” ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಪಿನ ದಿನವು ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಮಯ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ:

  • "ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು" (ಜಾನ್. 3,17).
  • "ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ" (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,3-4)
  • "ಕೆಲವರು ವಿಳಂಬವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 2,9).

ಅವನ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವ ಉಳಿಸಿದ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ಶಾಶ್ವತ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ತೀರ್ಪಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿವಂಗತ ಸುಧಾರಿತ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಶೆರ್ಲಿ ಸಿ. ಗುತ್ರೀ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇತಿಹಾಸದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕಾರದ ulation ಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿರಬಾರದು ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ “ಒಳಗೆ” ಅಥವಾ “ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು” ಅಥವಾ “ಹೊರಗೆ” ಅಥವಾ “ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು” ಯಾರು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪುನರ್ರಚಕ, ವಿಮೋಚಕ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಕನ ಇಚ್ will ೆಯು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕೃತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು - ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ, ದ್ವೇಷದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಉದಾಸೀನತೆ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆ, ಶಾಂತಿ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನ, ಮಾನವೀಯತೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. "ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ!"

ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಅವನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪದ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ನೀತಿವಂತ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದವರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನು ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರುಣಾಮಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ - ಮತ್ತು ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದವರು ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಶಾಶ್ವತತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅವರಿಂದ