ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ clean ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕಾಲುದಾರಿಯಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ clean ಗೊಳಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಅನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬಹುದು.

ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೂಗು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಸವನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ "ಬೇರೊಬ್ಬರು" ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹದಿಹರೆಯದವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಾರದು ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ಈಗ ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು. ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು "ಹೌದು" ಎಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲ.

ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ತಂದನು. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಗಿಡಿಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಬಲವಾದ ಯೋಧ? ಅದು ನಾನಲ್ಲ! ಜೋನ್ನಾ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಮೀನು ಅವನಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ಕೇವಲ ಯಾರೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಅವನು ಮಾತ್ರ. ಈ ಕುಸಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ "ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ" ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಂತೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ತಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಪ್ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು “ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ” ಎಂಬ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ಇಚ್ will ೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು "ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!" ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರಾಯಲ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವನು ಎಂದು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಎಡ ಬಲ ನೋಡದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಶಾಯನಂತೆಯೇ ಇರೋಣ, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, "ಇಗೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು!" (ಯೆಶಾಯ 6,5).

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ