ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ

“ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ನೀತಿವಂತನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10:40-41 ಬುಚರ್ ಅನುವಾದ).

ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯ (ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು) ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುರ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷದ ಮಟ್ಟ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ನನ್ನ ಮರಣದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು (ಜಾನ್ 16,2).

ನಾನು ದ್ವೇಷದ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪದಗಳು ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬಂದಾಗ.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಮೇಲ್ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಠಿಣ, ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೀಳರಿಮೆ, ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಹುದು. ಇವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಭದ್ರತಾ ಕಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.

ಅನುಗ್ರಹದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವರು ಈ ಹಳೆಯ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೆಂದು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

"ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, "ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,18) ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕರುಣಾಮಯಿ ತಂದೆಯೇ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ, ಇತರರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ: ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆಮೆನ್

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ