ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ?

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: "ಮಂಡೇಲಾ ಜೀಸಸ್". ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು! ಮಂಡೇಲಾ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಿಸಬಹುದೇ? ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಜನರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಂತಹವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದುಸ್ತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಥಳಿಸಲಾಯಿತು, ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು? ಎರಡು ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಯೇಸು ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು

ಆಗಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಪ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆ ಜೀಸಸ್ ದೂರವುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಿ; ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಪಾಪ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ರಲ್ಲಿ 1. ಪೆಟ್ರಸ್ 2,22  ನಾವು ಓದಬಹುದು: « ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ» ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ 4,15 "ನಾವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸಿದನು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಉನ್ನತ ಪಾದ್ರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಫಾರ್." ಜೀಸಸ್ ಮಂಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಎಂದು ಪಾಪ ಎಂದಿಗೂ, ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು.

ಯೇಸು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು

ಗಾಂಧಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. 10,30 "ನಾನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ಒಂದೇ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದರೂ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ನೆಬುಕಡ್ನಿಜರ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಜನರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೈವಿಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದುರುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ಅನುಸರಣೆಯಿದೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತರಲು ಮಾತ್ರ.

ಪವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಂದ ದೃ med ೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ 2,22-23 ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: "ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪುರುಷರೇ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ: ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ - ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೀವು ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಲಾಜರನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, 5000 ಪುರುಷರಿಗೆ (ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ) ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂಟರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಯಾರೂ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಗುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅವನ ಜನನದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಜೀಸಸ್ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪೂರೈಸುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ 300 ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಸಂಭವನೀಯತೆಯು 1 ರಲ್ಲಿ 10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ; (ಒಂದು ನಂತರ 157 ಸೊನ್ನೆಗಳು). ಜೀಸಸ್ ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸೀಸ್ ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಏಕೈಕ ವಿವರಣೆಯು ಅವನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು.

ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ

ಗಾಂಧಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಂತೆ ಅನೇಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೇಸು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾನ್ 1 ರಲ್ಲಿ7,20-23 ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರು ಒಂದಾಗಲು, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಾಗಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ."

ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅವನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು, ಭಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರೂ ಆಗಿದ್ದನು.

ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಲೇಖನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಂಡೇಲಾವನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಅವನಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಂತೆ ಯಾರೂ ವಿಶೇಷರಲ್ಲ.

ಶಾನ್ ಡಿ ಗ್ರೀಫ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ?